مقاله مقدار ساکارز پلاسما و ادرار مبتلايان به زخم هاي خوش خيم معده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۴۹ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: مقدار ساکارز پلاسما و ادرار مبتلايان به زخم هاي خوش خيم معده
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساکارز
مقاله آسيب معده
مقاله نفوذپذيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاشي فرد مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: قوجق دردي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: از آنجايي که بافت سالم معده نسبت به ساکارز تقريبا نفوذ ناپذير است. اندازه گيري مقدار ساکارز ميتواند به عنوان مارکر آسيب معده مورد استفاده قرار گيرد. هدف اين مطالعه تعيين مقدار ساکارز پلاسما و ادرار مبتلايان به زخمهاي خوش خيم معده در مقايسه با گروه کنترل بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي بر روي ۳۰ بيمار مبتلا به زخم خوشخيم معده (بر اساس آندوسکوپي و گزارش پاتولوژي) و ۳۰ فرد غير مبتلا بعنوان گروه کنترل انجام شد. اندازه گيري ساکارز پلاسما و ترشح ادراري آن بطور غيرمستقيم از طريق هيدروليز اسيدي با استفاده از اسپکتروفتومتر در ۵۱۰ nm انجام شد. اطلاعات توسط نرمافزار آماري SPSS و آزمونهاي آماري Student t-test و Fisher’s exact مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و P<0.05 بعنوان سطح معني داري در نظر گرفته شد.
يافته ها: ميانگين ساکارز پلاسما و ادرار بيماران به ترتيب ۱٫۸۵±۲۲٫۱۷ و ۲٫۵±۴٫۵۱ در مقابل مقادير متوسط ساکارز پلاسما و ادرار گروه کنترل به ترتيب ۲٫۳۱±۶٫۶۲ و ۰٫۶۳±۲٫۸۳ بود که در هر دو مورد اختلاف گروه بيمار و کنترل از نظر آماري معني دار (P<0.05 براي هر دو مقدار) بود.
استنتاج: بررسي مقدار ساکارز به عنوان روش غيرتهاجمي جهت تشخيص بيماران مبتلا به زخمهاي خوش خيم معده مفيد بوده و ميتواند در تشخيص زخمهاي خوش خيم معده کمک کننده باشد.