سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین حسین زاده – مدیرعا
حسین نجاری – معاون برنامه ریزی و سیستم تولید جامع (TPS) شرکت ایران خودرو – بهره بردار
محمدصادق فروغی بزرگ – قائم مقام معاونت برنامه ریزی شرکت ساپکو- کارفرما

چکیده:

در سیستم تولید ناب، شناسایی و حذف اتلا فها در حلق ههای جریان تولید، به منزلة رکن اصلی اجرای این سیستم محسوب م یگردد. در این سیستم ب همنظور دستیابی به مزایای رقابتی، از طریق کاهش هزین ههای تولید و افزایش کیفیت در در فرایند تولید ، از ی کسو به عقب برگشته و با زنجیرة تأمین ارتباط تنگاتنگ برقرار می گردد و از سوی دیگر به جلو رفته و با مشتریان پیوند و ارتباط ایجاد م یشود. یکی از رو شهای تجربه شده موفق ب همنظور ایجاد این ارتبا طها و شناسایی حلق ههای ارزش، رویکرد ” مدیریت جریان ارزش“ است. در نظرگرفتن یک چشم انداز کلان جریان ارزش، به معنی کار بر روی یک تصویر بزرگ و ایجاد بهبود در کل جریان است، نه اینکه فقط بهینه کردن بخ شها و یا فرایندها به صورت منفک ازهم صورت پذیرد. با استفاده از این رویکرد سازما نیافته و با ترسیم ” نقشة جریان ارزش“ ، جریان فیزیکی مواد و قطعات از سمت چپ به راست و جریان اطلاعات از سمت راست به چپ ترسیم م یگردد. با ایجاد این تصویر بزرگ، مطالعه برروی شناسایی حلق ههای غیر ارزش افزود های و یا نقاطی که امکان بهبود را به منزلة افزایش ارزش بیشتر و یا کم کردن اتلا فها دارند آغاز م یگردد. بدی نترتیب، با مدنظر قراردادن سیستم تولید مطلوب مورد نظر (در نهایت سیستم تولید ناب)، سناریوهای مطلوب شکل م یگیرد. با توجه به اینکه اجرای سیستم تولید مطلوب و مخصوصاً انجام بهبو دهای رادیکالی پرهزینه و با ریس کهای زیادی همراه است، لذا مکانیزمی لازم است که بتواند آینده را ب هطور مجازی ایجاد کند و ب هجای کار برروی موضوع اصلی، برروی مدل کامپیوتری و یا نظیر آن تغییرات مورد نظر انجام شود، ب هطوریکه با توجه به نتایج حاصله از این فرایند، تصمی مگیری برای اجرای واقعی آ نها انجام گیرد. در اینجاست که ” مد لسازی ب هصورت شبی هسازی“ابزاری قدرتمند، برای تقلید اجرای کار درآینده، کمک زیادی به شناسایی نتایج حاصل از اجرای سناریوهای مطلوب م ینماید.