مقدمات تهیه ی یک نوشته ی خوب و کامل

طرحی که بدین ترتیب با آزمایش مطالب گردآوری شده به دست میآید میتواند با خواست قبلی خودتان در مورد مقاله مقایسه شود یا اینکه میتوان نظر شخص وارد دیگری را در مورد نحوه ی کار پرسید فقط به خاطر اینکه آنچه انجام شده بررسی شود و معیاری برای مقایسه به دست بادهاست.

یادداشتهای کوچک حتی اگر به صورت نوشتهه ای فرمولی با کامل نیز نباشند کمک بزرگی به مرحله ی نوشتن مطلب خواهند کرد چرا که بیشتر سرگردانی های باقیمانده در ذهن را از بین میبرند. در حقیقت هیچ چیز دلسرد کننده تر از این نیست که در گرماگرم نیمه های راه نوشتن انسان ناگهان متوجه شود اطلاعاتش ناقص است با اینکه مردد شود که فلان مطلب واقعاً جایش در همین جا هست یا نه.

. باید این را هم به یاد داشت که همیشه نمی توان طرحی کامل و بدون نقص برای پیش بینی کرد. هر طرح و هر ریز نکات در ابتدا نمیتواند طرح اصلی کار باشد. حتی کاملترین طرح طبقه بندی نیز باید در صورت ضرورت تغییر یابد. به هر حال باید با هر طرحی که بهترین به نظر میرسد کار نوشتن را شروع کرد البته این طرح بسیار اتفاق میافتد که لازم شود با پیشرفت موضوع مقاله هماهنگ شده و امکان دارد در هر مرحله از کار نوشتن مقاله تغییراتی پیدا نماید.

* – پیش نویس

برای تهیه ی یک نوشته ی خوب و کامل، تا اینجا فقط مقدمات کار را تهیه و آماده کردهایم. اگر پنج مرحله  گذشته (چه آنجا که به چند دقیقه فکر با دقت زیاد احتیاج دارد یاآنجا که باید هفته ها صرف مطالعه و تحقیق شود) به طور رضایتبخش انجام شده باشد. جای هیچگونه دغدغهای خاطری باقی نمیماند بلکه چه بسا که ازین لحظه به بعد ادامهکار نوشتن مقاله یک تفریح للدت بخش نیز محسوب میگردد.