سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا پورقاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دا
حمیدرضا مرادی – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، گروه مهندسی آبخیزد
سیدمحمود فاطمی عقدا – دانشیار، دانشگاه تربیت معلم ، گروه زمین شناسی
مجید محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دا

چکیده:

هدف از این تحقیق معرفی منطق فازی و چگونگی کاربرد آن در پهنه بندی خطر زمین لغزش میباشد. به این منظور کلیه عوامل موثر در وقوع زمین لغزش در منطقه با استفاده از اطلاعات موجود و تکمیل اطلاعات توسط برداشتهای صحرایی، مشخص گردید. نتایج حاصله در محیط نرم افزارILWISرقومی و ذخیره میگردد. هر یک از عوامل موثر به عنوان یک لایه اطلاعاتی در تحلیلها برای تهیه نقشه پهنه بندی مورد استفاده واقع شده تا برای انجام تحلیلهای مبتنی برتئوری مجموعههای فازی استفاده شود. تحلیلهای فازی با استفاده از نرم افزارMatlabانجام میشود. سپس خروجی هر کدام از این نرم افزارها که درجه خطر محاسبه شده برای هر پیکسل در نقشه محدوده مورد مطالعه می باشد، به محیط نرم افزارILWISمنتقل تا نقشه پهنه بندی خطرزمین لغزش تهیه گردد. این روش، به عنوان ابزاری توانمند و انعطافپذیر برای مدلسازی عدم قطعیتهای موجود در دنیای واقعی و بیان عبارتهای زبانی برگرفته از تجربه و دانش بشری در قالب روابط ریاضی به شمار میآید.