مقاله مقدمه اي بر رهبري نيروي انساني با تاكيد بر مديريت مشاركتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۴ در رشد فناوري از صفحه ۴۷ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: مقدمه اي بر رهبري نيروي انساني با تاكيد بر مديريت مشاركتي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رهبري نيروي انساني
مقاله مديريت
مقاله رفتار سازماني
مقاله مديريت سيستماتيك
مقاله مديريت علمي
مقاله روابط انساني
مقاله مديريت مشاركتي
مقاله بهره وري
مقاله وظيفه مداري
مقاله انسان مداري
مقاله تصميم گيري
مقاله هاوتورن
مقاله مازلو
مقاله انسان اقتصادي
مقاله سلسه مراتب نيازها
مقاله بليک
مقاله موتون
مقاله شبکه رفتاري مديريت
مقاله مديريت باشگاهي
مقاله مديريت استبدادي
مقاله خلاقيت
مقاله نوآوري
مقاله بنگاه اقتصادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوي سيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله سعي دارد نشان دهد كه توجه به نيروي انساني و رهبري آن از طريق “مديريت مشاركتي” باعث افزايش بهره وري و شكوفايي سازمان ها و شركت ها مي شود.
بدين منظور در ابتدا عمده فعاليت هاي مديريت منابع انساني نام برده شده و سپس به رهبري نيروي انساني به عنوان يكي از اساسي ترين وظايف مديريت منابع انساني پرداخته شده است. در اين راستا، روند شکل گيري تاريخي رهبري نيروي انساني و سه نوع “مديريت سيستماتيک”، “مديريت علمي”، “روابط انساني” براي نمونه تعريف شده است.
سپس نگرش “وظيفه مداري” و “انسان مداري” که در حوزه “علوم رفتاري” توسط هاوتورن و مازلو مطرح شده است اشاره مي شود و “سلسله مراتب نيازها” مازلو تشريح مي گردد.
در ادامه مقاله، با کمک “شبکه رفتاري” بليک و موتون، انواع سبک هاي مديريتي تشريح شده و سعي در يافتن پاسخي براي اينکه “مديريت وظيفه مدار يا انسان مدار بهتر است؟” دارد.
جواب صحيح را “مديريت مشارکتي” که از تلفيق دو شيوه است، مي داند و به مزاياي اين شيوه ميانه مي پردازد و مدل هاي “هرتزبرگ” و “ليکرت” را به عنوان دو مدل عملي که در بسياري از شرکت ها استفاده مي شود توضيح مي دهد. در انتها ملزومات و موانع به کارگيري و همچنين ارکان چهارگانه “مديريت مشارکتي” ذکر شده است. مقاله چنين نتيجه مي گيرد که نيروي انساني مهمترين سرمايه هر بنگاه است و مديريت مشارکتي در دنياي کنوني يکي از مناسب ترين روش هاي افزايش بهره وري در سازمان هاي مختلف است.