مقاله مقدمه اي به مطالعات کمي در مديريت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات كمي در مديريت از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: مقدمه اي به مطالعات کمي در مديريت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روشهاي کمي
مقاله روشهاي کيفي
مقاله مطالعات مديريت
مقاله روشهاي رياضي
مقاله روشهاي آماري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجايي يداله
جناب آقای / سرکار خانم: جليلي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روشهاي کمي يکي از دو رويکرد اصلي در روش شناسي مطالعات مديريت محسوب مي شود. مطالعات کمي به بررسي علمي و نظام مند پديده ها و داراييهاي کمي و روابط بين آنها مي پردازد و در علوم اجتماعي و طبيعي مانند فيزيک، بيولوژي، جامعه شناسي، مديريت و حتي روزنامه نگاري بصورت وسيع مورد استفاده قرار مي گيرد. هدف از مطالعات کمي، ايجاد و بکارگيري مدلهاي رياضي، تئوري ها و فرضيات مرتبط با پديده هاي طبيعي است. فرآيند اندازه گيري در راستاي ايجاد ارتباط بنيادين بين مشاهدات تجربي و بيان رياضي روابط کمي، نقطه محوري مطالعات کمي به شمار مي رود. اصطلاح مطالعات کمي در مقايسه با مطالعات کيفي، در علوم اجتماعي و مديريت کاربرد بسيار وسيع تري دارد. در روشهاي کيفي برخلاف روشهاي کمي، رفتار انسان و دلايل آن بصورت عميق مورد مطالعه قرار مي گيرد. در واقع تحقيق کيفي بر مبناي تحليل علل رفتار شکل مي گيرد. در روشهاي کمي از کلمات استفهامي چه، کجا و کي استفاده مي شود در حاليکه در روشهاي کيفي چرايي و چگونگي تصميم گيري بررسي مي شود. در روشهاي کمي از نمونه گيري تصادفي مشتمل بر تعداد زيادي مشاهدات استفاده مي شود اما در روشهاي کيفي نمونه ها بسيار کوچکتر هستند و بيشتر از مثال براي تبيين موضوع بهره گرفته مي شود. در اين مقاله بر مبناي مطالعه منابع مختلف و ادبيات نظري سعي مي گردد مفاهيم، مباني فلسفي، رويکردها و تکنيک هاي مرتبط با مطالعات کمي مورد بررسي قرار گيرد و ضمن مقايسه آن با مطالعات کيفي، راهنماي مناسبي براي محققين گرايش هاي مختلف دانش مديريت فراهم گردد تا با بهره گيري از آن بتوانند چارچوب مفهومي جامعي براي کاربرد روشهاي کمي در تحقيقات مديريت مدنظر قرار دهند. بنابراين اهداف کلي مقاله عبارتند از:
.۱تعريف دقيق مفاهيم «مطالعات کمي» و «مطالعات کيفي»
.۲تشخيص ويژگيهاي مبنايي و کاربردي مطالعات کمي از مطالعات کيفي
.۳تهيه و ارايه فهرستي از روشها و تکنيک هاي مرتبط با مطالعات کمي در حوزه هاي مختلف دانش مديريت
.۴تبيين دلايل ضرورت استفاده از روشهاي کمي در تحقيقات مديريت