سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

افسانه جعفری –

چکیده:

اکثر کالاهای خطرناک قابل حمل و جابجایی هستند بشرط آنکه کلیه الزامات ایمنی رعایت گردد." برای دستیابی به سطح استاندارد ایمنی درحمل کالاهای خطرنا ک پیشنهاداتی از سوی کارشناسا نکمیته تخصصی شورای اجتماعی واقتصادی سازمان مل ل خطاب به دولته ا و سازمانهای بین المللی تنظیم گردیده اس ت. این کمیته در سال ۱۹۹۹ با افزایش اختیارات خود اقدام به انتشار مقرراتی نمود که در زمینه های مختلف از قبیل حمل ونقل، ایمنی محل کار، ایمنی مصرف کننده، حفظ محیط زیست و …. قابل استفاده می باشد. هدف این کمیته از انتشار مقررات در زمینه حمل کالاهای خطرناک ارائه طرحی است که باعث ایجاد هماهنگی بین کلیه مقررات داخلی و بین المللی گرد د، لذ ا انتظار می رو د که دولتها و کلیه سازمانهای مرتبط با حمل کالاهای خطر ناک به هنگام تدوین یا تجدید نظ ر د ر مقررات داخلی خود از اصول و فرمت این قانون تبعیت نمایند و در چارچوب تعیین شده اقدام نماین د. از آنجا که مقررات سازمان ملل در بین کلیه مقررات بین المللی حمل و نقل کالاهای خطرناک از جایگاه ویژه ای برخوردار است در مقاله حاضر به معرفی فعالیتهای این کمیته و نیز چکیده موضوعی مقررات آن می پردازیم.