مقاله مقياس سازي توامان توابع نگهداشت آب و هدايت هيدروليکي خاک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۳۹۴ تا ۴۰۶ منتشر شده است.
نام: مقياس سازي توامان توابع نگهداشت آب و هدايت هيدروليکي خاک
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محيط هاي متشابه
مقاله مقياس سازي توامان
مقاله منحني نگهداشت
مقاله تابع هديت هيدروليکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمان بيژن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش هاي مقياس سازي که بر پايه نظريه محيط هاي متشابه مي باشند، براي سهولت تشريح تغييرپذيري مکاني خاک ها به کار گرفته مي شوند. براي شبيه سازي جريان در خاک هاي ناهمگن، مقياس سازي توامان توابع هيدروليکي خاک، شامل منحني نگهداشت آب و تابع هديت هيدروليکي، با استفاده از يک سري فاکتور مقياس بسيار مطلوب مي باشد. در نظريه محيط هاي متشابه تصور مي شود که مقياس سازي توامان در دو محيط که در مقياس ميکروسکوپي داراي شباهت هندسي هستند، امکان پذير است. در اين مقاله ثابت مي شود که اگرچه شباهت هندسي خاک ها شرط لازم براي برقراري نظريه محيط هاي متشابه مي باشد، ولي در برخورد با واقعيت کافي نمي باشد. نشان داده مي شود که به علاوه بايد مقادير (=β) Kshm2 در همه خاک هاي متشابه برابر باشند (که Ks هدايت هيدروليکي اشباع و hm مکش ميانه منحني نگهداشت مي باشد). براي بررسي مباني ارایه شده، روش تولي و همکاران (۱۳) که نظريه محيط هاي متشابه را براي خاک هاي متشابه کوزوگي و هاپمنس (۴) با مقادير برابر از) σ انحراف معيار توزيع لوگ-نرمال مکش در منحني نگهداشت) به کار مي گيرد، اختيار شد. همچنين اين روش تعميم داده شد به گونه اي که بتواند براي شرايطي که مقادير β برابر نيستند نيز توابع هيدروليکي خاک هاي متشابه را به خوبي مقياس کند. توصيفات نظري ارایه شده با ۲۶ خاک از پايگاه UNSODA آزمون شدند. اين خاک ها بر اساس برابر بودن مقادير σشان در شش گروه خاک متشابه طبقه بندي شدند. همان طور که انتظار مي رفت، با کاربرد روش تولي و همکاران، در هر گروه آن خاک هايي که مقدار β در آن ها با ديگر خاک هاي گروه اختلاف زيادي داشت، نتوانستند به خوبي مقياس شوند. همچنين نتايج نشان داد که روش پيشنهادي مي تواند عملکرد مقياس سازي روش تولي و همکاران را بهبود زيادي بخشد. نشان داده شد که عملکرد روش پيشنهادي به مقادير β وابستگي ندارد و وجود شباهت هندسي خاک ها تنها شرط براي آن مي باشد.