سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

تیمور محمدی – دانشگاه علامه طباطبائی ایران
علی امینی – دانشگاه علامه طباطبائی ایران

چکیده:

دراین مقاله تخمینی از تابع هزینه شرکت های توزیـع بـرق در ایران بر اساس داده های سه ساله (۸۱-۸۳) بدست آمده تا بـه بررسی صرفه های ناشی از مقیاس در این شرکت ها بپـردازیم . نتایج نشان دهنده بـازده فزاینـده نسـبت بـه مقیـاس در اکثـر شرکت های توزیع بوده و همچنین مقیـاس بهینـه بـرای ایـن شرکت ها سطح پوشش ۷۳۰۰۰۰ هزار مشـترک بـرآورد شـده است . همچنین تابع در نظر گرفته شده برای این تحقیق، تـابع هزینه ترانسلوگ می باشد که در آن از ساختار رگرسـیون هـای نیمه پارامتری استفاده شـده اسـت، بـه طوریکـه سـتاده ( تعـداد مشترکین ) به صورت غیرپارامتری وارد مدل شده است . روش مورد استفاده در تخمین بر اساس استفاده از ضـرایب تفاضـل گیری برای حذف اولیه اثرات غیرپارامتری و تخمین تـابع بـه صورت پارامتری می باشد تا بعد از تخمین اولیه با اسـتفاده از تخمین زن چگالی کرنل اثرات پارامتر مقیاس کـه بـه صـورت غیر پارامتری می باشد، بررسی شود