مقاله مكان يابي QTL كنترل كننده محتواي كلروفيل برگ در مراحل گياهچه و زايشي تحت تنش شوري در برنج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در ژنتيك نوين از صفحه ۲۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: مكان يابي QTL كنترل كننده محتواي كلروفيل برگ در مراحل گياهچه و زايشي تحت تنش شوري در برنج
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نشانگر ريز ماهواره
مقاله نشانگرهاي مولكولي
مقاله محتواي كلروفيل
مقاله مكان يابي QTL

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صبوري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: صبوري عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: نحوي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: دادرس احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كاتوزي مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برنج يكي از مهمترين گياهان زراعي است كه غذاي نيمي از مردم جهان را تامين مي كند. با توجه به جمعيت روز افزون دنيا، نگراني در مورد توليد غذا مرتبا افزايش يافته و نياز به محصولات گياهي بيشتر، كشت برنج در مناطق غيرقابل كشت را ايجاب مي نمايد. سطوح شوري بالاتر از حد بحراني براي رشد برنج در اين مناطق، نياز به محصولات گياهي متحمل به تنش شوري و تحقيقات بيشتر در اين زمينه را بيش از پيش ضروري تر مي نمايد. محتواي كلروفيل تحت تنش شوري يكي از مهمترين صفات مرتبط با تحمل به شوري است. به منظور مكان يابي QTL هاي مرتبط با محتواي كلروفيل برگ در مراحل گياهچه و زايشي در شرايط تنش شوري از يك جمعيت F2:3 حاصل از تلاقي ارقام طارم محلي و خزر استفاده شد. نقشه پيوستگي ۷۴ نشانگر ريز ماهواره با پوشش ژنومي ۵۰/۱۲۳۱ سانتي مورگان با متوسط فاصله ۸۳/۱۹ سانتي مورگان تهيه گرديد. براي محتواي كلروفيل در مرحله گياهچه و در شرايط تنش شوري بر اساس مكان يابي فاصله اي مركب، يك QTL در فاصله دو نشانگرRM1022-RM6283  در كروموزوم ۳ مكان يابي شد. اين  40.14 (qCLS-3) QTLدرصد از تغييرات مربوط به محتواي كلروفيل را در مرحله گياهچه اي توجيه نمود. نتايج حاصل از اين آزمايش مي تواند ژنوتيپ هاي برتر براي برنامه هاي انتخاب بر مبناي نشانگر مورد استفاده قرار گيرد.