مقاله مكان يابي QTL هاي كنترل كننده برخي صفات مهم زراعي در كلزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: مكان يابي QTL هاي كنترل كننده برخي صفات مهم زراعي در كلزا
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله مکان يابي QTL
مقاله هاپلوييد مضاعف
مقاله نقشه پيوستگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي زاد عباس
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي ولي اله
جناب آقای / سرکار خانم: زالي عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: زينالي خانقاه حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مردي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: دلورم رجين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مكان يابي QTL علاوه بر اطلاعات مفيدي كه در زمينه تعداد ژن هاي كنترل كننده صفات كمي و جايگاه ژنومي آن ها فراهم مي كند، مي تواند در گزينش به كمك نشانگر هم مورد استفاده قرار گيرد. به منظور مكان يابي  QTLهاي كنترل كننده تعداد روز تا گلدهي، ارتفاع بوته، ارتفاع پايين ترين شاخه فرعي از سطح زمين، طول گل آذين اصلي و تعداد غلاف درگل آذين اصلي، ۱۳۵ لاين هاپلوييد مضاعف كلزا حاصل از تلاقي بين يك لاين زمستانه فرانسوي (Darmor-Bzh)  و يك لاين بهاره كره اي (Yudal) به همراه ۷ واريته تجاري و والدين در يك آزمايش در قالب طرح لاتيس ساده با دو تكرار در سال ۱۳۸۶-۱۳۸۷ درمزرعه پژوهشي و آموزشي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران مورد ارزيابي قرار گرفتند. نقشه لينكاژي جمعيت با استفاده از ۴۵۹ نشانگر مولكولي شامل آيزوزيم، RFLP، RAPD،SSR  و SNP ترسيم گرديدكه ۱۹ گروه لينكاژي را پوشش مي داد. بر اساس روش مكان يابي فاصله اي مركب براي صفات تعداد روز تا گلدهي، ارتفاع بوته، ارتفاع اولين شاخه فرعي از سطح زمين، طول گل آذين اصلي، تعداد غلاف در گل آذين اصلي و تراكم غلاف در گل آذين اصلي به ترتيب دو، سه، سه، يك، دو و سهQTL شناسايي شد. بيشترين تعداد QTL روي كروموزوم هاي DY13 و DY6 شناسايي گرديد و به نظر مي رسد كه اين دو گروه پيوستگي به لحاظ صفات مورد بررسي داراي نقش اساسي هستند.