سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس میاهی پور – گروه مهندسی بیوشیمی، مرکز آموزشی و تحقیقاتی علوم و فناوری زیستی، دان
بابک بنکدارپور – گروه بیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی بهرامی – گروه مهندسی بیوشیمی، مرکز آموزشی و تحقیقاتی علوم و فناوری زیستی، دان

چکیده:

در این تحقیق رویکردهای مختلف در زلا لسازی ملاس نیشکر مورد استفاده در فرآیند تولید اتانول زیستی مورد بررسی قرار داده شده است. بعنوان زلا لسازی قبل از تخمیر از روش اسید سولفوریک استفاده شده است. نتایج نشان داده است که بیشترین میزان جداسازی رسوب (۱۲/۱۴گرم رسوب خشک/ کیلوگرم ملاس) در pHمساوی ۲/۵، مدت زمان حرار تدهی ٣٠ دقیقه و دو بار حرار تدهی و سانتریفوژ کردن بدست م یآید. مقایسه رشد مخمردر ملاس نیشکر خام وزلا لسازی شده حاکی از تاثیر منفی زلا لسازی، احتمالا بدلیل حذف ترکیبات مغذی مفید و/یا ایجاد ترکیبات بازدارنده، بر روی رشد مخمر بوده است. زلا لسازی مایع تخمیری اتانولی بجای پیش زلا لسازی ملاس نیشکر نیز مورد بررسی قرار داده شد و نتایج نشان داد که در روش زلا لسازی بعد از تخمیر رسوب بیشتری جدا م یگردد و همچنین اسیدی کردن این مایع قبل از سانتریفوژ میزان رسوب جدا شده را کمی افزایش م یدهد