مقاله ملاحظات دفاع غير عامل در سکونتگاههاي روستايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مسكن و محيط روستا از صفحه ۸۰ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: ملاحظات دفاع غير عامل در سکونتگاههاي روستايي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روستا
مقاله دفاع غير عامل
مقاله تهديدات
مقاله طرح هادي
مقاله بحران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي فشاركي سيدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: محمودزاده امير
جناب آقای / سرکار خانم: شهپر هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روستا به عنوان يکي از اولين هسته هاي يکجانشيني بشر از ابتداي تاريخ شناخته مي شود که عليرغم گسترش شهرها کارکردهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي خود را از دست نداده است اما با گسترش تهديدات روستاها نيز يکي از هدفهاي تهديد در جنبه هاي مختلف بوده و مي باشد و حفظ و پايداري روستا يکي از الزامات اداره کشورها است. پايداري روستا مي تواند چهار جنبه داشته باشد: پايداري در منابع طبيعي، پايداري سياسي، پايداري اجتماعي و پايداري اقتصادي. در حقيقت توسعه پايدار روستا تنها بر جنبه زيست محيطي آن تاکيد و تمرکز ندارد بلکه بر جنبه هاي اجتماعي و اقتصادي آن هم توجه مي کند.
با بررسي کارکردهاي روستا در زمينه تمرکز جمعيتي، نقش اقتصادي مهم در توليد محصولات کشاورزي و دامي، امکان استقرار شهرنشينان در هنگام وقوع تهديدات در روستاها و … و با بررسي موقعيت جغرافيايي و روستاهاي کشور مي توان به اين نکته پي برد. در خصوص روستاهاي موجود و طرح هاي توسعه اي آنها علاوه بر شاخصه هاي قبلي که در طرحهاي هادي مورد توجه قرار گرفته است لزوم رعايت مباحث دفاع غير عامل در جهت ايجاد پايداري و ادامه کارکردهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي روستا الزام است. دفاع غير عامل به عنوان مجموعه اي تهديدات که در زمان تهاجم بدون استفاده از مديريت انساني، امکانات و تجهيزات خاص، نسبت به دفاع عامل موجب کاهش آسيب پذيري نيروي انساني، ساختمانها، تاسيسات و تجهيزات در مقابل تهاجم غافلگيرانه دشمن مي گردد، جهت ايجاد پايداري روستاها و ادامه حضور آنها در پهنه جغرافيايي کشور در هنگام بروز حوادث عاملي اساسي شمرده مي شود.
در اين مقاله سعي شده است با بررسي اين موضوع از جنبه هاي مختلف در روستا اهميت توجه به دفاع غيرعامل و رعايت ملاحظات مربوطه را مورد توجه قرار داد.