سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا سبزیوند – شرکت مهندسین مشاور سبزآب اروند
محمدرضا نظرزاده – شرکت مهندسین مشاور سبزآب اروند
عباس کایدخورده – سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

فرآیند تعیین مکانهای ا ولیه برداشت مصالح رودخانه ای از گامهای مختلفی تشکیل می گردد که اولین گام ،شناسایی منابع جدید از طریق بازدیدهای صحرایی و بررسی های زمین شناسی است که این مهم در گام بعد می بایست ب ا تطابق پذیری با دیگر محورهای مطالعاتی از جمله ریخت شناسی تدقیق گردد .به عبارتی با شناسایی دقیق پارامترهای ریخت شناسی نظیر نوع رودخانه، رفتار رودخانه در دوره های زمانی مختلف و شاخص هایی نظیر شیب، دانه بندی، عرض رودخانه می توان مکانهای اولیه برداشت مصالح را به گونه ایکه کمترین تبعات فنی برای رودخانه و پیرامون را داشته باشد را شناسایی نمود. در این مقاله در ابتدا شاخص ها و معیارهای مؤثر ریخت شناسی در تعیین مکانهای اولیه برداشت مصالح از رودخانه معرفی میگردد و در ادامه با انجام مطالعات موردی این موارد برای رودخانه اعلاء واقع در استان خوزستان به صورت کاربردی ارائه شده است . در این مقاله روش ش ناسی مطالعات ریخت شناسی در تعیین مکانهای اولیه برداشت مصالح رودخانه ای ارائه می گردد