سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
علیرضا فیروزفر – استادیار، مکانیک خاک و مهندسی پی، دانشکده فنی، دانشگاه زنجان
پریچهر تیزپا – دانشجوی دکتری، مکانیک خاک و مهندسی پی، دانشکده فنی، دانشگاه زنجان
اکبر بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:
برخی از خاک ها در مواجهه با تغییرات اندک در شرایط اولیه مانند درصد رطوبت و تنش تغییر حجم قابل توجهی را تجربه می کنند. این نوع خاک ها، خاک مسئله دار نامیده می شوند. خاک های مسئله دار که تحت بار ثابت با تغییر میزان آب تغییر حجم نشان می دهند، به دو گروه خاک فروریزشی و خاک متورم شونده تقسیم می شوند که در مواجهه با این خاکها دقت کافی در مطالعات مورد نیاز است تا بتوان توصیه های لازم را جهت طراحی ارایه نمود. در تحقیق حاضر با بررسی خصوصیات خاکهای متورم شونده به یک مطالعه موردی طراحی شالوده بر روی این نوع خاکها پرداخته شده است. بدین منظور نمونه های اخذ شده از محل احداث بانک پاسارگاد واقع در خیابان سعدی شهر زنجان استفاده گردیده که نمونه گیری ها از اعماق مختلف انجام شده است. با انجام آزمایشات لازم بر روی نمونه های به دست آمده از قبیل: آزمایش های دانه بندی، حدود اتربرگ، چگالی ویژه، درصد رطوبت، سه محوری، تحکیم و فشار تورم آزاد و با شناسایی خصوصیات خاک پروژه، توصیه هایی برای طراحی شالوده ارائه شده است.