سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود عضدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری

چکیده:

توزیع نامناسب آب ، خاک و جمعیت در کشور، موجب عدم توزیع یکنواخت زمانی و مکانی منابع و مصارف ابی شده است. انتقال آب از حوضه ای به حوضه دیگر برای برقراری این توازن و توزیع همگن می تواند یکی از مهمترین وموثرترین راههای تامیننیاز ابی در این مناطق باشد. بدیهی است با توجه به طولانی بودن مسیر و نیاز به سازه های سنگین، سرمایه گذاری انتقال آب بسیار زیاد خواهدبود. از سوی دیگر به علت گستردگی مناطق تحت تاثیر و نیاز به نگرش جامع و دراز مدت برآوردمنافع، هزینه ها، ریسک های انتقال آب، مسائل حقابه بران، مسائل زیست محیطی ، پویایی حوضه های ابریز و مسائل سیاسی – اجتماعی، این راهبرد، چالش های مهمی در برابر برنامه ریزان، مدیران و طراحان ایجاد می کند. یک پروژهانتقال آب در صورتی قابل اجرا می باشد که امکانپذیری فنی آن تایید شده و ارزیابی زیست محیطی و اقتصادی انجام آن قابل توجیه باشد.
از انجا که اجرای چنین پروژه هایی تاثیر چشمگیی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فنی و اجرایی کشور دارد لذا مطالعه این اثرات بر مبنای پروژه های اجرا شده دید دقیق تری برای تصمیم گیری در این زمینه به بخش مدیرت منابع آب کشور می دهد. در این مقاله سعی شده ابتدا به بررسی برخی پروژه های اجرا شده در ایران و سایر ملل پرداخته شده و در ادامه ملاحظات ضروری برای انجام چنین پروژه هایی مورد بحث قرار گیرد.