سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس معادن روباز ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین اکبری جور – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، شرکت سنگ آهن گل گهر
سعید کریمی نسب – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشکدة فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر ک
محسن نجف آبادی – کارشناس زمین شناسی، شرکت مهندسی کوشا معدن
اردشیر عسکری – مدیر امور معدن، شرکت سنگ آهن گ لگهر

چکیده:

عوامل مختلفی شکل و ابعاد معادن روباز را کنترل م یکنند. این موضوع میبایستی به خوبی درک و در طراحی هر عملیات معدنکاری بکارگرفته شود. در معدن شمارة ۳ گ لگهر ویژگ یهای ساختاری تودة سنگ بعنوان مهمترین پارامتر در طراحی شیب کاواک شناخته شده است. اولین قدم در طراحی کاواک، تحلیل ساختارهای زمین شناسی م یباشد. دومین معیار تاثیر گذار در این تصمی مگیری در نظر گرفتن امتداد و یا انحنای دیواره ها در صفحه، با توجه به تنوع مواد متشکلة دیوارها و نیز ملاحظات اقتصادی و عملیاتی در حین استخراج م یباشند. امتدادهای مختلف دیوارها اصولاً
نیازمند به ملاحظات مختلف طراحی م یباشد. به منظور انجام این تحلیل، کاواک ۱۵ سالة معدن شمارة ۳ گل گهر به چند ناحیة مختلف تقسیم شد. بر اساس اطلاعات حاصل از گمانه های حفاری برداشتهای ژئوتکنیکی در محدودة آنومالی شمارة ۳ گل گهر انجام گردید. در هر ناحیه با در نظر گرفتن ساختارهای زمی نشناسی به تحلیل امکان پایداری سینماتیکی گسیختگ یهای گوه ای، صفح های و واژگون شونده پرداخته شد. به منظور دستیابی به نواحی پایدار در اطراف کاواک، امتداد نواحی غیر پایدار م یباستی بر اساس نواحی مجاور تغییر داده شوند.