سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جواد زیتالی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

در ا ین مقاله به نقش صنعت حمل و نقل خو دروئی در اقتصاد کشورها اشاره و سه مسئله اصلی این صنعت در مواجهه با بحران انرژ ی ذکر شده اند . در ادامه برا ی بررس ی راه حلها ی اساسی مسائل مذکور، رویکرد دولتها و شرکتها بررس ی شده اند . ایفای نقش دولتها از طر یق وضع قوان ین و مقررات اجبار ی ذکر و نقش شرکتها ی خودروسازی، از طر یق تلاش در جهت تطب یق محصولات با استانداردها ی اجبار ی به منظور حفظ موقع یت خود در بازار توص یف گرد یده اند . راه حلها یی که خودروسازان برا ی حل مسئله مد یریت انرژ ی انتخاب کرده اند درسه گروه طبقه بند ی شده و هر کدام به طور خلاصه و گو یا با ذکر مزا یا و معایب هر روش به خوبی شرح داده شده و در انتهاء یک راهکار چند مرحله ا ی برا ی حل بحران انرژ ی در صنعت حمل و نقل ایران شرح داده شده است. راهکار ارائه شده حاوی چندین پیشنهاد بوده که برخی از آنها عملیترین راهکار میباشند.