سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لعیا الفت – عضو هیأت علمی گروه مدیریت صنعتی، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه ع
مسعود براتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگ

چکیده:

بیشتر محصولات کنونی از چنان ساختار پیچید های برخوردارند که یک شرکت، به تنهایی فاقد دانش مورد نیاز
برای طراحی و تولید آنها است. در نتیجه، بیشتر شرکتها به منظور رفع این کمبود، به برون سپاری به عنوان بهترین
شیوه بقا و حتی موفقیت، روی آورده اند. اما چه چیزی باید در داخل ساخته شود و چه چیزی باید از بیرون خریداری
گردد؟ پاسخ به این سؤال مستلزم وجود ملا کهایی است که امکان اتخاذ تصمیم مناسب را برای شرک تها فراهم
آورد. در این مقاله مهم ترین مدل های ارائه شده در زمینه تصمیم برون سپاری کسب و کارهای تولیدی (خرید یا
ساخت) بررسی شده و عواملی همچون هزینه، قابلیت تامین کنندگان، فناوری، توانمندی محوری و معماری محصول،
به عنوان ملاک های ارزیابی این تصمیم شناسایی شده اند. به علاوه، چگونگی بررسی مهمترین ملاک های شناسایی
شده، یعنی هزینه، فناوری و توانمندی محوری، تشریح شده است.