سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

نوربخش صادقی – سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)، دفتر فنی مهندسی اداره نمایندگی اصف
احمدرضا طاهری اصل – سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)، دفتر فنی مهندسی اداره نمایندگی اصف
ابراهیم شیروی – سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)، دفتر فنی مهندسی اداره نمایندگی اصف
اکبر صادقی – سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)، دفتر فنی مهندسی اداره نمایندگی اصف

چکیده:

بدلیل نقش بارز انرژی در بـه حرکـت درآوردن چرخـه هـای صنعت ، کشورهای پیشرفته صنعتی طی دو دهه اخیر با پـیش بینی دشواریها و محدودیتهای کنونی ، اقدامات حسـاب شـده ای برای صـرفه جـوئی در میـزان مصـرف و بهینـه کـردن آن برداشته اند . که یکی از اقدامات بهینه در این زمینه ، بررسی و ممیزی اجمالی از صنایع پـر مصـرف جهـت تعیـین وضـعیت مصرف آنها می باشد . لـذا در مقالـه حاضـر بـه بررسـی ۱۴۵ کارخانه با دیماند برق بـالای یـک مگـاوات در سـطح اسـتان اصفهان پرداخته شده است وضعیت مصرف در تعـداد زیـادی از صنایع با دیمان د بالای یک مگاوات برق اسـتان اصـفهان را مشخص می کند که در راستای آن به بررسـی شـاخص هـای مصرف ویژه انرزی صنایع ، شاخص های اوج بـار و ضـریب قدرت آنها پرداخته شده است . ضمن اینکه میزان دیماند بـرق مصرفی و قراردادی انها بررسی شده و همچنـین راهکارهـائی کم هزینه و پرهزینه بصورت عمومی برای صنایع موردبررسی ارائه شده است .