سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علیرضا طاهری – مدیر عامل شرکت پرشیا انرژی گسترش، ریاست هیات مدیره شرکت پترو پایدار ان
امیررضا اصلانیان – مدیریت مهندسی شرکت پرشیا انرژی گسترش
راحله برقعی پور – مرکز تحقیقات و مطالعات محیط زیست و انرژی
عطیه حقدوست – کارشناس فرآیند شرکت پتروپایدار انرژی

چکیده:

تاریـخچه تأسیس کارخانـ ـجات قنـ ـد در ایـ ـران بـه اواخـ ـر قــرن )۱۹ احداث کارخانه قند کهریزک با سرمایه بلژیکی ها ) بازمی گردد . تأسیس این کارخانه این امید را بوجـود آورد کـه با کشت چغندر در ایران و تأسیس کارخانه هـای دیگـر در آ ن زمان بتوان به کاهش قیمت و تأمین قند مورد نیاز کشور کمک کرد . در حـال حاضـر بـیش از ۴۰ کارخانـه قنـد چغنـدری و نیــشکری فعــال هــستند و ایــن در حــالی اســت کــه ضــریب خودکفایی از ۸۰ درصد در سال ۱۳۸۰ به حدود ۵۲ درصد در سال ۱۳۸۲ رسیده اسـت . بـا توجـه بـه اینکـه میـانگین عمـر کارخانجات قند ایران در حدود ۳۰ سـال مـی باشـد ، اهمیـت بهینه سازی در این بخش از منظر انرژی و از نظر فرآیند بسیار با اهمیت و ضروری است . صنایع قند و شـکر کـشور از نظـر ارزشی، ۷ درصد از مصرف سوخت کل صنایع را داراست که این مقدار در حدود ۱۲۱ میلیون دلار می باشد . این صـنعت در بین سایر بخش های صنایع غذایی از نقطه نظر ارزش افزوده از اهمیت بسزایی برخوردار است و از نظر مقداری ۷۰ درصـد و از نظر ارزشی در حـدود ۷۲ درصـد از سـبد مـصرف انـرژی بخش صـنایع غـذایی را بـه خـود اختـصاص داده اسـت . در کارخانجات قند و شـکر، بیـشترین سـهم مـصرف انـرژی در بخش بویلرها مـی باشـد کـه وظیفـه تولیـد بخـار مـورد نیـاز توربین ها و بخار کم فشار مورد نیاز فرآیند را به عهده دارنـد . در این گزارش سعی شده است تا با انجام ممیزی انرژی جامع در سه بخش الکتریکی، حرارتی و فرآیندی کلیه پتانسیل هـای صرفه جویی انرژی، شناسایی شده و راهکارهای افزایش تولید و کاهش شدت انرژی ویژه با اولویـت بنـدی اقتـصادی ارائـه
گردد . بدیهی است در صنایع فرآینـدی، کـوچکترین ت غییـر در فرآیند می تواند اثرات چشمگیری در کـاهش مـصرف انـرژی داشته باشد . بدین منظور فرایند، شبیه سازی کامپیوتری شـده و مدل مربوطه در حدود ۱۵ کارخانه قند کـالیبره شـده و نتـایج منحصر بفردی را به وجود آورده است