سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

چکیده:

صنعت نفت به دلیل وابستگی بیش از حد اقتصاد ملی به درآمدهای ناشی از آن ، بعنوان یک صنعت مادر وسرآمدترین صنعت شیمیایی در کشور محسوب میشود. بنابراین مدیریت صحی و علمی HSE در فعالیتهای این صنعت بمنظور حفظ و صیانت از سرمایه های ملی امری ضروری است. مطالعه سیستم صدور مجوز کاری بعنوان یکی از روشهای کنترل عملیاتنشان داد که توجه کافی بر مدیریت این سیستم حاکم نیست. هدف از انجام این پژوهش تجزیه و تحلیل میزان شکاف بین وضعیت موجود سیستم صدور مجوز کاری و الزامات و تصویه های سازمانهای معتبر در این زمینه بود. بدین منظور این سیست در یک شرکت بهره برداری نفت و گاز با استفاده از چک لیست مورد ممیزی قرار گرفت. اهم نواقص موجود بروز نبودن قوانین و مقررات،نبود مجوز کاری برای اکثر فعالیتهای خطرناک، مشخص نبودن نیازهای آموزشی، عدم شناسایی کامل خطرات و ارزیابی ریسک آنها قبل از شروع فعالیتهای تعمیر و نگهداری، مشخص نبودن دفعات و زمان بازرسیها و بررسیها در حین انجام کارها و عدم ممیزی زمانبندی شده سیستم صدور مجوز کاری بودند. پر واضح است که وجود این مشکلات در سیستم می تواند احتمال وقوع حوادث و شدت پیامدهای ناشی از آنها را افزایش دهد.