سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ساناز ذوالفقار تهرانی – کارشناس ارشد، مد

چکیده:

این نوشتار سعی در معرفی روش تدوین شده ا ی برای ممیزی فرآیند زنجیره تأمین ، با ترکیب مدل مرجع زنجیره تأمین بادو متدولوژی متداول شش سیگماDMADV ،برای طراحی مجدد زنجیره تأمین) و ) DMAIC برای بهبود ف رآیندهای )زنجیره تأمین ) انجام می گیرد، دارد. این روش بر دو خاصیت " انعطاف پذیری" و " استحکام" زنجیره که در حیطه وظایف مدیریت زنجیره تأمین قرار ندارد، تأکید دارد . در ا ین باب با استفاده از "مدل مرجع" فرایندهای زنجیره تأمین پیکره بندی شده و توسط دو متدولوژ ی مذکور به بررس ی ر یسک پ یشامدها، شناسا یی گلوگا ه ها و م ی زان فاصله از شرا یط استاندارد پرداخته می شود . نقش فاز اول شش سیگما "تعریف"، به مانند چک لیست های ممیزی است که مخاطرات را شناسایی کرده و به اولویت بند ی پروژه ها ی "شش سیگمای زنجیره تأمین" برای بر طرف کردن موانع کمک می کند . وجود مرحله اصلاح یا کنترل (بازبینی مجدد) برای اطمینان از اجرای درست روند پیشنهادی در پروژه های " شش سیگمای زنجیره تأمین" نقش ممیزی دوره ای را بازی می کند.