سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کیانوش منادی طبری – شرکت قطارها ی مسافری رجاء ، مسول گروه ایمنی

چکیده:

فعالیت های بازرسی ، از گذشتة دور در راه آهن به عنوان یک ابزار قدرتمند برا ی حفظ سطح ایمنی ، بکارگرفته شده است. از طرفی تجربیات و یافت ههای جدید در عرصة ایمنی موید این سه موضوع مهم است :
۱. فعالی تهای بازرسی ، به تنهایی نم یتوانند ایمنی را ارتقاء داده و یا حفظ کنند دارد. بطوریکه در « کیفیت » تفاوت های عمده ای با بازرسی در موضوعاتی م انند ، « ایمنی »
۲. بازرسی در موضوع بازرسی های » و دیگری « بازرسی های ایمنی » کشورهای پیشرفته سازمان دوگونه بازرسی انجام می دهد یکی « تعمیر و نگهداری
۳. سازمان بازرسی کننده ، م یبایست مستقل از سازمان بازرسی شونده باشد. در حالیکه در هر سه مورد فو قالذکر ما دچار مشکل هستیم یعنی :
۱. در را هآهن به فعالی تهای بازرسی به عنوان اصل یترین ابزار برای تامین ایمنی نگاه م یشود.
۲. ما تنها یک نوع فعالیت بازرسی داریم و در طی آن ، هم پارامتراهای کیفی و هم پارامترهای ایمنی را بطور همزمان مورد بررسی قرارمی دهیم. در صورتیکه بازرسی های ایمنی با بازرسی های از نوع تعمیر و نگهداری ( کیفی ) متفاوت بوده و میبایست برای آن روی ههای جداگان های تدوین کرد.
۳. در شرکت رجاء و را هآهن واحدهای بازرسی کننده ، مستقل از واحد بازرسی شونده نیستند
استفاده کرد که به « ممیزی » لذا به نظر می رسد برای رفع معایب فوق ، می توان از اقدامات سیستماتیک تری مانند گمان نگارنده با توجه به شرایط واقعی راه آهن ، اجرای آن م یتواند منشاء خیرات بیشتری گردد. و همچنین ارائه ، « بازرسی » و « ممیزی » دراین مقاله ، می خواهیم ضمن متذکر شدن شباهت ها و تفاوت ها ی میان در راه آهن پرداخته و نیز شرح مختصری از « ممیز ی ایمنی » به بیان علل لزوم استفاده از ، « ممیزی ایمنی » تعریفی از اقدامات انجام شده در این راستا در شرکت رجاء ارائه دهیم.