سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بیژن صابری – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا ، دانشگاه اصفهان
حسنعلی غیور – استاد گروه جغرافیای دانشگاه اصفهان

چکیده:

بررسی پراکندگی جغرافیایی جوامع انسانی در نواحیمختلف، وابستگی میان زندگی بشریت و حیات را با منابع آب به خوبی بازگو می کند . در سالهای اخیر توجه به عامل آب به عنوان مهمترین بنیان جغرافیایی در رشد و توسعه ناحیه ای و ملی، یک امر ضروری به حساب آمده است . منطقه تنگه براق دارای اشکال متنوعی از کوههای بلند ، دره های عمیق ، دامنه های پر شیب می باشد که رودخانه تنگه براق یکی از سر شاخه های رودخانه کر در استان فارس در آن جاری است . این رودخانه از به هم پیوستن دو رودخانه سفید و آسپاس پدید می آید . حوضه مورد مطالعه قسمتی از رودخانه سفید به عنوان یکی از سرشاخه هایرودخانه و ابتدای رودخانه تنگه براق در محل خروج از تنگه می باشد که در عرض جغرافیایی(َ۳۶ و ۳۰) و (۴۵ و ۳۰)٣٠ شمالی و طول جغرافیایی (َ۰۰ و ۵۲) تا (َ۷ و ۵۲)شرقی قرار دارد این رود خانه در فاصله ٨٥ کیلومتری شهرستان اقلید در شمال استان فارس می باشد . بریدگی های کوهستان و شیب زیاد و دیوار مانند
کوهستان باعث پدید آمدن یک آبشار طبیعی گردیده است . در این بررسی با مطالعه وضعیت توپوگرافی و شیب های دامنه ای منطقه از یک سو و توان اکولوژیکی و اقتصادی از سوی دیگر ، طرح آمایش سرزمین با نگاهی به اکوتوریسم منطقه ارائه گردیده است . سعی شده است راهکارهایی در جهت استفاده صحیح از این عامل طبیعی و طرحی برای جذب توریست و گردشگری در منطقه
پیشنهادگردد و ایجاد یک منطقه حفاظت شده به دلیل حالت طبیعی دست نخورده و زیبایی طبیعی آن ارائه شود . مجاورت این حوضه با یک منطقه گرم و خشک ( آباده ) می تواند در تعیین اولویت ها و ساماندهی شیوه های نوین بهره برداری مورد توجه قرار گیرد .