سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یوسف حسن زاده – استاد دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه تبریز
اتابک فیضی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – آب، دانشکده مهندسی عمران ،دانشگ

چکیده:

خشکسالی حالت غیر عادی کمبود آب یا رطوبت است و در یک عبارت کلی خشکـسالی بـه کـاهش بارنـدگی و کمبود منابع آب اطلاق می شود . مسائل مدیری ت خشکسالی به طور قطع به عنوان یکی از مهمترین چـالش هـای مدیریتی آب در عصر حاضر است . در این مقاله به مدیریت منابع آب به عنوان ابزاری برای آمـاده سـازی کلـی برای کم کردن تبعات ناشی از خشکسالی اشاره شده است . همچنین به صورت مختصر به تجربـه هـای گذشـته و موفقیت آنها در بررسی مساله و کاهش اثرات خشکسالی اشاره می شو د و سپس پیشنهاداتی با توجه به محـدودیت های موجود ارائه می گردد . از طرفی مباحث آم وزش همگانی در برخورد با خشکسالی و چگونگی مقابلـه بـا آن به عنوان یک راه کار موثر ،بحث میشود