سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجتبی غروی – دکتری مهندسی سد سازی – استادیار دانشگاه علم و صنعت – معاون طرحهای توسعه
امیرحسین ایزد دوستدار – فوق لیسانس مهندسی محیط زیست – مدیر امور مهندسی آب و محیط زیست معاونت طر
فریبرز پرتوی راد – فوق لیسانس مهندسی سیستمهای اقتصادی – اجتماعی – کارشناس امور مهندسی اب

چکیده:

وجود طرح های مختلف تولید انرژی برق آبی درمراحل مختلف ، ارائه سیمایی روشن از پتانسیل انرژی برق آبی در کشور را ضروری می سازد. در نظر داشتن خصوصیات اقلیمی همراه با شرایط توپوگرافی حوضه های آبریز کشور، پتانسیل استحصال انرژی برق آبی در کشور را تبیین می نماید. در این مقاله ابتدا سیمای منابع آب، سپس وضعیت کنونی بحش تولید انرژیالکتریکی درکشور مورد بررسی قرار گرفته ، پس از آن پتانسیل استحصال انرژی برق آبی با استفاده از نتایج حاصل از انجام مطالعات در حال انجام درمراحل مختلف ارائه شده و مورد تحلیل قرار گرفته است.