سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

شهرام مقدس فریمانی – همتراز هیات علمی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی
سیدمحمود حسینی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

خشکسالی صدمات جبران ناپذیری بر اکوسیستم مرتع وارد می سازد که می بایست با اتخاذ تمهیداتی با اثرات مخرب این پدیده طبیعی مقابله نمود . آنچه حائز اهمیت است کمک به حفظ پایداری مراتع در چنین شرایطی با اشاعه نوآوری و اطلاع رسانی است که خود نیازمند بررسی منابع اطلاعاتی و مجاری ارتباطی موثر بر حفظ پایداری اکوسیستم های مرتعی است تا بتوان اشاعه اثربخش اطلاعات و فنĤوریها و افزایش ضریب پذیرش نوآوریها در زمینه پایداری اکوسیستمهای مرتعی در شرایط خشکسالی تعیین و تقویت نمود . از این رو این تحقیق به بررسی منابع اطلاعاتی و مجاری ارتباطی موثر بر عملکرد شبکه دانش فردی مرتعداران استان فارس در شرایط خشکسالی و با بهره گیری از روش شناسی توصیفی – تحلیلی پرداخته است . یافته ها نشان داد که اکثر مرتعداران به رادیو و تلویزیون دسترسی داشته و از این رسانه های انبوهی برای کسب اطلاعات عمومی، حرفه ای و شغلی استفاده می نمودند . مرتعداران در زمینه های اطلاعاتی شغلی خود، پس از ذکر تجربه شخصی بعنوان مهمترین منبع اطلاعاتی، دامپزشک، سایر مرتعداران و کارشناسان جهاد و کارشناسان منابع طبیعی را بعنو ان مهمترین منبع اطلاعاتی معرفی نمودند . از بین مجاری مختلف ارتباطی برای ارائه اطلاعات شغلی ، رادیو، تلویزیون و آموزشهای کلاسی و جلسات ترویجی بعنوان مهمترین مجاری ارتباطی تشخیص داده شدند .
یافته ها نشان داد که دسترسی و استفاده از تلویزیون، رادیو، روزنامه، نشریات ترویجی، تلفن و شرکت مرتعداران در آموزشهای ترویجی بر عملکرد شبکه دانش فردی مرتعداران در شرایط خشکسالی موثر بودند . یافته های این تحقیق نشانگر تاثیر قابل توجه سایر مرتعداران، کارشناسان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی بر عملکرد شبکه دانش فردی مرتعداران در شرایط خشکسالی بود . یافته های نشان داد که مرتعدارانی که عملکرد شبکه دانش فردی بالاتری داشتند از وضعیت مرتع بهتری در شرایط خشکسالی و ترسالی نیز برخوردار بودند . در نهایت توجه به گروهبندی مرتعداران و انتخاب رهبران فنی، مروجان محلی و مرتعداران نمونه جهت اشاعه نوآوری و اطلاع رسانی به موقع جهت مقابله با پدیده خشکسالی از جمله پیشنهادهای این تحقیق بود .