سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سیدمسعود همایونفر – رئیس موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی، فوق لیسانس مکانیک، دانشگ

چکیده:

مدل های تعالی سازمانی به عنوان چارچوبی برای ارزیابی عملکرد و سنجش میزان موفقیتسازمان ها در استقرار سیستم های نوین مدیریتیو مدیریت کیفیت جامع، کاربردهای روز افزونی پیداکرده اند. این مدل ها به عنوان یک زبان مشترک برای مقایسه عملکرد و میزان موفقیت سازمان ها نیز به کار می روند و به این لحاظ مبنای طراحی جوایز متعددی قرار گرفت ه اند که در کشورهای پیشرفته صنعتی و کشورهای در حال توسعه به سازمان های برتر اعطاء می شود.
یکی از معیارهای مهم در ارزیابی مبتنی بر مدل های تعالی سازمانی، کارکنان یا منابع انسانی است. سازمان ها با هدف کذاری های هم سو با اهدافاستراتژیک خود، در حوزه منابع انسانی و تعریف و اجرای رویکردها و فرایندهای مناسب تلاش می کنند تا در یک سیستم یکپارچه ، به سمت تعالی حرکت کنند.
د راین مقاله سعی شده است تا ضمن معرفی برخی فرایندهای مرتبط با توسعه و مدیریت منابع انسانی، جایگاه آن در مجموعه مدل تعالی سازماین تبیین شده و نتایج حاصل از ارزیابی شرکت های متقاضی دومین دوره جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی در سال ۱۳۸۳ ارائه شود. آنچه که سازمان های برتر ایرانی به عنوان رویکردها و فرایندهای مدیریت مابع انسانی به کار گرفته اند و نقاط قوت آنها به تلقی می شود، و آنچه که به تشخیص تیم های ارزیابی ، به عنوان زمینه های قابل بهبود این سازمان ها شناخته شده است در یک جمع بندی کلی نیز ارائه شده و تلاش شده است تا با ارائه میانگین امتیازهای کسب شده، تصویر روشن تری از میزان استقرار سیستم ها و سطح دست یابی به اهداف و نتایج مربوطه ارائه شود تا دیگر سازمان ها بتوانند برای تعریف فرایندها و رویکردهای خود از آنها بهره گیری نمایند.