مقاله منابع رشد بخش کشاورزي ايران طي سال هاي ۱۳۴۲ تا ۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در روستا و توسعه از صفحه ۱۲۵ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: منابع رشد بخش کشاورزي ايران طي سال هاي ۱۳۴۲ تا ۱۳۸۵
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بخش كشاورزي
مقاله توسعه كشاورزي
مقاله بهره وري كشاورزي
مقاله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
مقاله منابع كشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه آبادي ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مطالعه ارزيابي سهم رشد بهره وري كل عوامل، نيروي کار و موجودي سرمايه در رشد بخش کشاورزي با پيروي از روش سازمان بهره وري آسيايي و استفاده از تابع توليد و آمارهاي منتشره توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي در طول برنامه هاي سوم تا پنجم پيش از انقلاب اسلامي (۱۳۴۲-۱۳۵۶) و دوران انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، برنامه هاي اول تا سوم و نيز دو سال اول برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران (۱۳۵۷-۱۳۸۵) است. نتايج نشان مي دهد كه منابع رشد بخش کشاورزي طي دوره ۱۳۴۲-۱۳۵۶ به ترتيب، شامل رشد موجودي سرمايه و رشد نيروي کار است و نرخ رشد بخش کشاورزي طي اين دوره از مدل رشد برون زا پيروي مي كند، در حالي که منابع رشد بخش کشاورزي طي دوره ۱۳۵۷-۱۳۸۵ به ترتيب، رشد موجودي سرمايه، رشد بهره وري کل عوامل و رشد نيروي کار را دربرمي گيرد. همچنين، نرخ رشد بهره وري کل عوامل طي دوره ۱۳۳۸-۱۳۸۵ داراي نوسان هاي شديد بوده است.