منابع پایگاه CIVILICA

یک پایگاه خبری کامل از کلیه فراخوانهای مقالات کنفرانسها و همایشها، مجلات و نشریات داخلی و نیزفراخوان های طرح های پژوهشی و تولیدات وآثار علمی برای ارائه در جشنواره های ومسابقات تخصصی است. علاوه بر این در این پایگاه اخبار سخنرانیها، کارگاهها، دورهها و سمینارهای اموزشی تخصصی نیز ارائه میشود و نیز به نقد و اظهار نظر در خصوص نحوه برگزاری گردهماییها و تحلیل نتایج و دست آورهای کنگره ها میپردازد.

منبعIran Doc

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، پژوهشگاهی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که به منظور پاسخ گویی به بخشی از نیازهای پژوهشی کشور در حوزه ء علوم و فناوری اطلاعات و مدیریت مدارک علمی تاسیس شده است. این پژوهشگاه از نظر فعالیت، از استقلال عمل کامل برخوردار است بر مبنای اساسنامه، اهداف این پژوهشگاه، توسعه و گسترش پژوهشی در زمینه ع علوم فناوری اطلاعات، مدیریت دانش و جامعه اطلاعاتی، دستیابی به علوم و فناوری های نوین در زمینهی یادشده، تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی، گسترش و ارائه ء خدمات مدیریت دانش، مدیریت اطلاعات و پژوهشی و معاونت اداری و مالی و دفتر اشتراک منابع، دفتر تحقیق و توسعه، دفتر سیستمهای رایانه ای پژوهشکده ء مدیریت دانش، پژوهشکده ء ملیریت فناوری اطلاعات و پژوهشکده ء علم سنجی تحلیل اطلاعات است و تاکنون طرحهای پژوهشی بسیاری در زمینه ء علوم و فناوری اطلاعات و مدیریت اطلاعات علم و فناوری در سطح کشور در پژوهشگاه به انجام رسیله است.