مقاله مناسبات زباني و / يا زنجيرمندي خرد و كلان در قصص قرآني (با نگاهي به داستان يونس (ع)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در جستارهاي زباني از صفحه ۷۷ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: مناسبات زباني و / يا زنجيرمندي خرد و كلان در قصص قرآني (با نگاهي به داستان يونس (ع))
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قصص قرآني
مقاله مناسبات
مقاله زنجيرمندي خرد و كلان
مقاله انسجام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حري ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله، مناسبات و / يا زنجيرمندي مفهومي و متني را در سطوح خرد و كلان در قصص قرآني با نگاهي به داستان يونس (ع) بررسي مي كند. ابتدا اين مساله مطرح مي شود كه ميان آيات يك سوره با يكديگر و با ساير سوره ها، از جمله قصص قرآني، چه تناسبي برقرار است. سپس، ضمن اشاره به پيشينه علم المناسبه در سنت تفسير قرآني، از ديدگاه زبان شناسي، بحث زنجيرمندي مفهومي و متني در سطوح خرد و كلان مطرح مي شود: «ساز و كاري زبان شناختي كه به برساخت متون، متنيت آن ها و شبكه روابط معنايي ميان متون مي پردازد». آن گاه اين زنجيرمندي در سطوح بينا آيه اي و بينا سوره اي در آيات مربوط به داستان يونس (ع) بررسي مي شود داستان يونس كه به صورت روايت ميان افزود در شش سوره و هجده آيه آمده، از حيث مفهومي و متني با ساير قصص و از جمله سيره پيامبر متناظر به نظر مي آيد. در نهايت، داستان يونس به  واسطه برخي آيتم ها مثل جناس سازي و تكرار برخي مضامين مانند صبر، دعا و عدم پذيرش حق، از حيث مفهومي و متني به داستان ساير پيامبران و از جمله شخص پيامبر (ص) زنجيرسازي مي شود.