سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدالعلی شهرام – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
نایب دانشی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

حبوبات پس از غلات دومین منبع غذائی انسان می باشد . سطح زیر کشت لوبیا در کشور حدود ۱۱۱ هزار هکتار و میـزا ن تولیـد آن ۲۱۰ هـزار تـن می باشد . سطح زیر کشت در استان زنجان ۷ هزار هکتار و تولید ۱۵ هـزار تن می باشد (۱ و۲) محصول لوبیا پس از غلات و علوفه بیشـترین سـطح زیـر کشـت در اسـتان را بـه خـود اختصـاص میدهـد لـذا هماننـد سـایر محصولات عمده استان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . اغلب واریته های لوبیا که در آب و هوای معتدل رشد می کنند . دارای دوره رشد محدود و کوتاه هستند . مناسبترین درجه حرارت برای رشد لوبیا -۲۵
۲۰ سانتی گراد اسـت . زمانیکـه درجـه حـرارت از ۲۴/۵ درجـه سـانتیگراد بیشتر شود عملکرد لوبیا کاهش می یابـد . در درجـه حـرارت کمتـر از ۱۵ درجه سانتیگراد رشد و شدیداً کاهش می یابد . این گیاه برای جوانه زنـی و رشد مطلوب به خاک حاصلخیز با زهکشی خوب و ۵ تـا ۱۰۰ میلـی متـر بارندگی در طی فصل رشد نیاز دارد (۴) گیاه لوبیا به شرایط آب و خاک و کیفیت آن خیلی حساس بوده و عملکرد آن حتی در دوره های کوتاه مدت کمبود آب صدمه مـی بینـد . حبوبـات در مراحل مختلف رشد فیزیولوژیکی به کمبود آب حساسیت متفاوتی دارنـد . گیاه لوبیا از مرحله سبز شدن تا قبل از مرحله گلدهی حساسـیت کمتـری به کمبود دارد، اما پس از شروع مرحله گلـدهی نیـاز آبـی ایـن محصـول شدیداً افزایش می یابد . با شروع رسیدن اولین غلافهـا آبیـاری لوبیـا بایـد
قطع گردد تا مدت زمان رسیدن کامل محصول در مزرعه طولانی نشـود . لوبیا اصولاً به آب نسبتاً زیادی احتیاج دارد و باید هر هفتـه مزرعـه لوبیـا حتی المقدور آبیاری نمود و بسته به زودرس بودن یا دیررس بودن انـواع آن به ۸-۱۲ نوبت آبیاری احتیاج پیدا می کند (۴)
محققین گزارش کرده اند که حداکثر آب مصرفی لوبیا به ۵۴ متر مکعب در هکتار در روز میرسد (۵) همچنین جنسن و مدیلتون پیشنهاد کرده اند که مقدار آب آبیاری در موقع پوشش گیاهی کامل باید مساوی مقدار تبخیر از طشتک تبخیر می باشد (۶).