سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محتشم محمدی – مرکز تحقیقات کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد
محمدرضا چاکرالحسینی – مرکز تحقیقات کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد

چکیده:

به منظور بررسی اثرات فاصله ردیف کاشت و میزان بذر بر عملکرد دانه کلزای رقم Hyola308 در شرایط دیم، آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح استریپ پلات در چهار تکرار و به مدت دو سال زراعی (۸۱-۱۳۷۹) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گچساران اجراء گردید . تاریخ کاشت آذر ماه هر سال بوده است . تیمارها شامل چهار سطح فاصله ردیف کاشت (۱۵، ۳۰، ۴۵ و ۶۰ سانتی متر) و سه سطح میزان بذر (۴، ۷ و ۱۰ کیلوگرم دره کتار) بودند. در فصل رشد بر حسب مرحله رشد و پس از آن یادداشت برداری ها از قبیل تاریخ جوانه زنی، درصد سبز شدن،تاریخ گلدهی ، ارتفاع بوته ، عملکرد دانه ، وزن هزاردانه ، تعداد خورجین در بوته و درصد روغن دانه انجام گردید. بررسی نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تاثیر فاصله ردیف کاشت و میزان بذر بر عملکرد دانه کلزا به ترتیب در سطح احتمال یک و پنج درصد معنی دار بود. بطور کلی افزایش میزان بذر سبب افزایش معنی دار عملکرد دانه کلزا شده است. تاثیر فاصله ردیف کاشت و میزان بذر و همچنین اثر متقابل این دو بر وزن هزار دانه معنی دار نبود. همچنین تاثیر فاصله ردیف کاشت و میزان بذر و نیز اثر متقابل آن ها بر درصد روغن دانه معنی دار نبود . با توجه به نتایج این تحقیق ، کاربرد فاصله ردیف کاشت ٣٠ سانتی متر و میزان بذر ٧ کیلو گرم در ه کتار د ر شرایط اقلیمی وخا کی مشابه محل آزمایش (ایستگاه تحقیقات کشاورزی گچساران) توصیه می گردد.