مقاله مناسب سازي مسكن و شهر براي افراد داراي ناتواني هاي جسمي- حركتي (نمونه موردي: منطقه ۸ شهر تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي) از صفحه ۱۹۷ تا ۲۰۶ منتشر شده است.
نام: مناسب سازي مسكن و شهر براي افراد داراي ناتواني هاي جسمي- حركتي (نمونه موردي: منطقه ۸ شهر تهران)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فضاي مسكوني
مقاله محيط هاي بلافصل
مقاله طراحي فراگير
مقاله دسترسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزيان ملكي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين نوشتار، ارايه اصول و مباني طراحي فراگير در فضاهاي مسكوني و محيط هاي بلافصل آن است تا شرايط مناسب محيطي براي فعاليت افراد داراي ناتواني هاي جسمي- حركتي، پيش بيني و اجرا گردد. ضرورت اين امر از آنجا ناشي مي شود كه ناتوانايي هاي حركتي براي بخش بزرگي از جمعيت، محدوديت ايجاد مي كند. محدوديت هاي حاصل از ناتوانايي ها، نبايد به عنوان مانعي در مقابل دستيابي آنها به فضاهاي مورد نظرشان تلقي گردد، بلكه آنها بايد بتوانند با حداكثر استقلال ممكن، رها از محدوديت ها و به دور از فشار قيودي كه افراد عادي اجتماع از آن فارغ هستند، زندگي كنند. مناسب ترين فضاها براي افراد داراي محدوديت هاي حركتي، نفوذ تامين عدالت و ايمني اجتماعي در دسترسي هاست كه علاوه بر ايجاد امنيت جاني و بهداشتي اثرات رواني فوق العاده اي به همراه خواهد داشت. در روش تحقيق اين پژوهش، ابتدا مرور منابع، سوابق موضوع و تحقيقات مشابه به صورت كتابخانه اي انجام و سپس بر اساس تكنيك تحليل محتوا، اصول كلي طراحي فراگير تعريف و تبيين شد. به منظور بررسي وضع موجود فضاهاي مسكوني و محيط هاي بلافصل آن، روش تحقيق ميداني مورد استفاده قرار گرفت. در اين بررسي ميداني، مشكلات، محدوديت ها وخواسته هاي افراد از طريق برداشت هاي محلي و مشاهده وضع موجود، شناسايي شدند و در همين راستا پرسشنامه هايي در بين تعدادي از افراد ساكن در منطقه ۸ شهر تهران توزيع گرديد. در اين پژوهش سعي بر اين شد كه علاوه بر افراد عادي، افراد با توانايي حركتي محدود يا فاقد اين توانايي، معلولين حسي و افرادي با معلوليت ديگر نيز مدنظر قرار گيرد. پس از انجام مطالعات ميداني، به بررسي و تجزيه و تحليل خصوصيات كالبدي فضاهاي مورد مطالعه پرداخته شد و بر اساس نتايج بدست آمده در زمينه محدوديات حركتي افراد داراي نيازهاي ويژه و پي بردن به تنوع مسايل و مشكلات و نارسايي هاي موجود، راه حل هايي به منظور فراگير نمودن اين فضاها براي حركت آزاد و مستقل ارايه گرديد.