سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ملی مناسب سازی محیط شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

الهام حیدرپور – کارشناس ارشد فیزیوتراپی * بهزیستی دشتستان

چکیده:

از آن جاکه زند گی معلولین مواجه با محدود یت ها ی خاصی است و معلول یت باعث اختلال در رابطه فرد با محیط میگردد با ید سعی شودکه دربرنامه ریزی های محیطی سازگار سازی محیط با شرا یط خاص معلولین در نظر گرفته شود . مناسب سازی می کوشد با هدف ا یجاد تساوی فرصتها و رعا یت حقوق افراد معلول بمنظور مشارکت آنان در کلیه امور جامعه حضور معلولان جامعه را در اذهان طراحان شهری جهت ا یجاد فضا یی مناسب به مرحله تعیین برساند . تغییر ساختارها ی موجود برای تسهیل استفاده معلولین بیش از حد پرهزینه است با این حال اگر نیازهای معلولین در مراحل برنامه ر یزی و طراحی در نظر گرفته شود ا ین هزینه را میتوان پس انداز کرد . در مقررات ساختمان سازی سوئد از سال ۱۹۹۵ نیازهای فانکشنال معلولین مورد توجه قرار گرفت وبه مناسب سازی منزل برای افراد ناتوان توجه خاص ی داده شد؛ افراد نات وان با ید ق ادر به ورود به خانه باشند مدخل خانه با ید فض ای کاف ی برا ی مان ور و یلچر داشته باشد .گذرگاهها باید طور ی باشد که افراد و یلچری بدون کمک عبور کنند درها با ید فضا ی کافی برا ی باز و بسته شدن داشته باشند . در ا ین مقاله نیز سعی شده نیاز معلولین جسمی حرکتی به یک محیط زندگی مناسب در رابطه با فعالیتهایی مثل خوابیدن ، امور بهداشتی و نظافت ، و حرکت در اطراف خانه بررسی گردد.