سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر شریف یزدی – شرکت برق منطقه ای یزد

چکیده:

توان راکتیو، یکی از دو نوع توان الکتریکی اسـت و بـرخلاف توان اکتیو، روش های ارزان تأمین آن در محـل مصـرف و یـا نزدیکی محل مصرف وجود دارد . متاسفانه به دلیل ناکافی بودن قوانین و سیاست گذاری متناسب با ماهیت بارهـای الکتریکـی کشور، معضلات مختلفی در تـأمین مناسـب تـوان راکتیـو در سمت مصـرف رخ داده اسـت . اضـافه تلفـات ناشـی از تـوان راکتیو، برخی از خاموشی های ناشی از افت ولتاژ در پیک بـار، خسارات وارده به تجهیـزات الکتریکـی بـه دلیـل افـت ولتـاژ، افزایش قابل ملاحظه هزینه های تـأمین تـوان راکتیـو از سـمت تولیــد و تــداوم تولیــد تجهیــزات الکتریکــی ازقبیــل کــولر و یخچال، بدون خازن اصلاح ضریب قدرت، از این جمله اند . در این م قاله با تشـریح وضـعیت موجـود و برخـی از عوامـل ایجادکننده آن، اولویت های فنی نصب خازن در محل مصـرف نسبت به بانک خازنی و راهکارهایی اقتصـادی بـرای اصـلاح وضعیت ارایه شده است . از مهم ترین راهکارها گذر از یارانـه انرژی به یارانـه تجهیـزات بـا اولویـت مشـترکین کـم انگیـز ه کشاورزی و صنعتی و ارتقا ضریب قدرت مبنا از ۰,۹ بـه ۰,۹۵ با افزودن مشوق در کنار جریمه می باشد . برآورد مقاله نیاز بـه دست کم ۴۰۰۰ مگاوار خازن فشارضعیف، با قابلیت آزادسازی حدود ۸۰۰ مگاوات از ظرفیت نامی نیروگاه ها در سـاعات اوج مصرف را نشان می دهد . هزینه خری د و نصب خازن ها، حدود ۱۲۵ مرتبه از منافع ملی به کارگیری آنها کمتر است