مشخصات منبع و یادداشت برداری

در یک کار پژوهشی منابع مختلفی استفاده میشود برخی از  منابع عبارتند از:

منابع کاغذی مانند:

– مقالات چاپ شده در نشریات تخصصی علمی و کنفرانسهای معتبر علمی مرتبط.

– کتابھای علمی و معتبر دانشگاهی۔

– رساله ها و پایان نامه های ارزیابی شده ی دانشگاهی.

اسناد مربوط به سخنرانی یا گزارش کار آزمایشگاه که مورد تایید قرار گرفته.

اسناد دولتی مانند عملکرد پارلمانی و گزارشات کمیتهای.

منابع الکترونیکی مانند:

صفحات وب گسترده (WWW) که زیر نظر افراد متخصص یا دانشگاهی با داوری نمایش داده می شوند و تا حدودی ثابت و غیرقابل تغییر هستند.

مقالات نشریات معتبر علمی داوری شده که به صورت برخط در اختیار دیگران قرار می گیرند.

مجموعه مقالات کنفرانسهای معتبر علمی مرتبط که به صورت برخط در اختیار دیگران قرار می گیرند.

– پایگاه داده های الکترونیکی و CD-ROM های صوتی، تصویری و ویدئوها که زیر نظر مراکز معتبر علمی و دانشگاهی تهیه و توزیع میگردد. تهیه منابع مناسب، شناسایی، جستجو و دستیابی به آنها در زمینه با موضوع پژوهش یکی از کارهای اساسی پژوهشگر است و اطلاعات زیر در رابطه با منبع مربوطه یادداشت برداری می شود. نام و نام خانوادگی نویسندگان، عنوان منبع، ناشر یا عنوان نشریات یا کنفرانس، سال انتشار و شماره صفحات نشریه که مقاله در ان چاپ شده است. البته بسته به نوع منبع، کتاب، مقاله یا کنفرانس برخی از مشخصات متفاوت است.