مقاله منحني تقاضاي كل در جدال بين مكتب كينزي و مكتب كلاسيك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۳ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۲ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: منحني تقاضاي كل در جدال بين مكتب كينزي و مكتب كلاسيك
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثر تراز حقيقي
مقاله اثر ثروت حقيقي
مقاله اثر پيگو
مقاله خطاي تركيب
مقاله قيمتها و دستمزدهاي چسبنده
مقاله توهم پولي كارگران
مقاله منحني فيليپس انتظارات انباشته
مقاله تناقض بين پس انداز و سرمايه گذاري
مقاله پول دروني
مقاله پول بيروني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تفضلي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اقتصاددانان معمولا از دو نيروي عرضه و تقاضاي بازار براي بررسي مسايل آموزشي اقتصاد استفاده مي كنند. همان گونه كه در بازار خرد هر كالاي رقابتي يك منحني عرضه با شيب صعودي و يك منحني تقاضا با شيب نزولي تعادل را تعيين مي كند، در بازار كلان كالاها و خدمات نهايي هم يك منحني عرضه كل صعودي و يك منحني تقاضاي كل نزولي تعادل را تعيين مي كند. از طرف ديگر، در بازار كلان كالاها و خدمات نهايي اقتصاددانان تاثير ضربه هاي عرضه و تقاضا و به ويژه سياستهاي پولي و مالي را با استفاده از دو منحني عرضه و تقاضاي كل روي قيمتها و توليد بررسي مي كنند. در اين شرايط تضاد بين دو مكتب كينزي و كلاسيك در شكل منحني عرضه كل و همچنين شكل منحني تقاضاي كل زمانـي ظاهـر مـي شود كه منحني دوم با اشكال مختلف منحني عرضه كل تركيب شود و نتايج مختلفي را از لحـاظ تاثيرگـذاري سياستهاي پولـي و مالي به دست دهد.
با توجه به جدال فكري موجود بين دو مكتب كينزي و كلاسيك، اول مي توان بيان كرد كـه ديدگـاه كلاسيك در بلند مدت مبتني بر عدم كشش منحني عـرضه كل در سطـح تـوليـد اشتغـال كامل است و، بنابراين هرگونه افزايش يا كاهش تقاضاي كل نسبت به توليد اشتغال كامل، در صورت انعطاف پذير بودن قيمتها، موجب تغيير مقدار تقاضاي كل براي تطبيق با عرضه كل مي شود. دوم ديدگاه كينزي در كوتاه مدت مبتني بر عدم كشش تقاضاي كل به دليل وجود «دام نقـدينگـي» در بـازار پـول كينـزي است و، با فـرض منحني كاملا بي كشش عرضه كل كلاسيك، هرگونه مازاد يا كمبود عرضه، در صورت انعطاف پذيري قيمتها، قاعدتا بايد موجب تغيير قيمتها و به دنبال آن تغيير مقدار عرضه براي تطبيق با تقاضاي كل شود، درحالي كه چنين نيست.
هدف اساسي اين مقاله، در وهله اول، استخراج منحني تقاضاي كل نزولي از الگوي IS-LM و همچنين بر اساس تحليل «اثر تراز حقيقي يا ثروت» يا «اثر پيگو» است كه با بيان تحليلي عرضه مي شود؛ و، در وهله دوم، ارزيابي موارد زير براي استخراج منحني تقاضاي كل نزولي است:
.۱زماني كه در اقتصاد كينزي تابع سرمايه داري نسبت به نرخ بهره كاملا بي كشش و، در بازار پول كينزي، تابع تقاضاي پول، نسبت به نرخ بهره، كاملا با كشش باشد، منحني تقاضا كل شيب نزولي خود را از دست مي دهد و كاملا بي كشش مي شود و بنابراين شيب بي نهايت پيدا مي كند
۲٫ هنگامي كه در ركود اقتصادي، با كاهش قيمتها، مصرف كنندگان پيش بيني كنند كه قيمتها در آينده بيشتر كاهش خواهد يافت، در وضعيت ركود جاري منحني تقاضاي كل نزولي شيب مثبت پيدا مي كند.
۳٫ استخراج يك منحني تقاضاي كل نزولي از مدل IS-LM خالي از اشكال نيست و با اشتباه اساسي نقض فرض ثابت بودن قيمتها و دستمزدها همراه است.
۴٫ هنگامي كه در بازار پول كينزي فرض مي شود كه عرضه پول متغيري درون زاست، استخراج منحني تقاضاي كل نزولي دور از انتظار است.