مقاله منحني هاي صدكي استاندارد شده قد در مقابل سن كودكان ۲۵ تا ۶۰ ماه ساكن در شمال شرق ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در افق دانش از صفحه ۳۶ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: منحني هاي صدكي استاندارد شده قد در مقابل سن كودكان ۲۵ تا ۶۰ ماه ساكن در شمال شرق ايران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش LMSP
مقاله قد
مقاله کودکان
مقاله مقادير مرجع
مقاله منحني هاي صدکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امدادي فرد مريم
جناب آقای / سرکار خانم: صفريان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: دوستي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: فضايلي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اباصلتي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: منحني هاي صدكي در نظارت بر روند رشد كودكان و كنترل آن، بسيار هم چنين جهت بررسي وضعيت تغذيه كودكان و تغييرات اندازه هاي تن سنجي آن ها در طول زمان مورد استفاده قرار مي گيرند. مطالعه حاضر نيز با هدف ترسيم منحني هاي صدكي، جهت ارزيابي رشد كودكان در استان خراسان بزرگ و مقايسه آن ها با نمودارهاي سازمان بهداشت جهاني انجام شد.
روش تحقيق: در اين بررسي مقطعي، تعداد ۲۳۶۴۴ پسر و دختر در مقطع سني ۲۵ تا ۶۰ ماه در استان خراسان بزرگ، كه براي مراقبت هاي معمول به مراكز بهداشتي استان مراجعه كرده بودند، به روش آسان انتخاب شده و اندازه گيري هاي قد و وزن، توسط بهورزان آموزش ديده به عمل آمد. به منظور رسم منحني هاي صدكي از روش LMSP با استفاده از درشت نمايي ماكزيمم جريمه شده، الگوي جمعي تعميم يافته، توزيع نمايي تواني باكس كاكس، معيارهاي AIC و GAIC(3) و آزمون Q و نمودارهاي كرمي به عنوان آزمون هاي نيكويي برازش، استفاده شده است.
يافته ها: منحني هاي صدكي طول قد در مقابل سن براي پسران و دختران، بر اساس جامعه اي از كودكان ساكن در شمال شرق ايران، رسم گرديد. در تمام مقاطع سني از ۲۵ تا ۶۰ ماه، مقادير ميانه قد كودكاني كه در شمال شرق ايران زندگي مي كنند، از مقادير ميانه متناظر در مرجع سازمان بهداشت جهاني پايين تر بوده است. هم چنين منحني هاي طول قد پسران در همه گروه هاي سني از دختران بالاتر قرار گرفته است.
نتيجه گيري: تفاوت قابل توجه در هر دو جنس، بين نمودارهاي رشد كودكان ساكن در شمال شرق ايران با نمودارهاي سازمان بهداشت جهاني، بيانگر ضرورت استفاده از استانداردهاي محلي و منطقه اي و نمودارهاي رشد اختصاصي براي جنس و جمعيت ايراني مي باشد. زيرا ممكن است به دليل مشكلات رشد در كودكان ايراني، استانداردهاي جهاني، جامعه در خطر را تشخيص ندهند، بنابراين براي سيستم مراقبت سلامت كودكان گمراه كننده مي باشند.