مقاله منشايابي نهشته هاي بادي شرق زابل از طريق مورفوسکپي و آناليز فيزيکي و شيميايي رسوبات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در جغرافيا و برنامه ريزي محيطي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: منشايابي نهشته هاي بادي شرق زابل از طريق مورفوسکپي و آناليز فيزيکي و شيميايي رسوبات
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعيين منشا رسوبات
مقاله تپه هاي ماسه اي
مقاله بادهاي ۱۲۰ روزه سيستان
مقاله بيابان
مقاله آناليز فيزيکي و شيميايي
مقاله طيف XRD

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نگارش حسين
جناب آقای / سرکار خانم: لطيفي ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دشت سيستان بدليل وجود رسوبات آبرفتي و رودخانه اي ريز دانه، فرسايش پذيري زيادي داشته که با توجه به وزش بادهاي ۱۲۰ روزه و خشک بودن منطقه اين ذرات ريز به راحتي جا بجا شده و باعث به وجود آمدن تپه هاي ماسه اي به اشکال مختلف مي شوند. تحقيقات ميداني حکايت از اين دارد که منشا رسوبات منطقه به رسوبات پلييستوسن و رسوبات جديد يعني نهشته هاي درياچه اي بستر هامونهاي خشک شده فعلي و نهشته هاي دلتايي رودخانه هاي سيستان، پريان و نياتک که با ده ها متر ضخامت، کف چاله سيستان را پوشانده اند، بر مي گردد. بخشي از اين بادرفتها از نهشته هاي درياچه اي نشات گرفته و بخشي ديگر از دانه هاي حمل شده توسط باد به ويژه بادهاي ۱۲۰ روزه از قسمتهاي غربي و خارج از محدوده مطالعاتي ممکن است ناشي شده باشند. دشتهاي غربي رودخانه هامون از جمله نواحي است که آن را مي توان منشا بخش هايي از شنزارها به حساب آورد. هدف این مقاله آن است که با استفاده از روش هاي آناليز فيزيکي و شيميايي مثلDSC, TGA, BET, XRD  و طيف گيري و تفسير فازهاي متعدد نمونه ها و همچنين مورفوسکپي رسوبات، منشا آنها را تعيين نمايد، زيرا اگر آزمايشات جنس و مورفوسکپي نمونه ها را يکسان نشان دهد، حکايت از آن دارد که منشا همه اين رسوبات يکي است، در غير اين صورت بايد منشا و خواستگاه هاي متفاوتي داشته باشند.