سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد معظمی – کارشناس ارشد آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
اصغر کوهپیما – کارشناس ارشد آبخیزداری

چکیده:

یکی از روشهای شناسائی و تعیین سهم منابع رسوب دریک حوضه انگشت نگاری رسوبیا فن منشأیابی با استفاده از ردیابها می باشد. در این مطالعه از روش مذکور برای تعیین سهم منابع تولید رسوب در حوزه آبخیزابوالفارس خوزستان استفاده شده است. این کار در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول با استفاده از روشهای آماری مقایسه میانگین ها و تحلیل تشخیص ردیابهایی که به بهترین نحو انواع کاربری های اراضی و واحدهای سنگ شناسی را از هم تفکیک می نمودند، مشخص گردید. در مرحله بعد با حداقل کردن مدل ترکیبی چندمتغیره توسط روشهای بهینه سازی، سهم هر منبع رسوب تعیین گردید. براین اساس کاربری کشاورزی ۵۶/۳ % و کاربری مرتع ۴۳/۷% در رسوب خروجی حوزه نقش دارند. همچنین مارن های تبخیری میوسن بالایی با %۵۳ بیشترین و مارن های دریایی پالئوسن با ۷% کمترین سهم را در رسوب خروجی دارند.