مقاله منشا و پراكنش كاني هاي رسي در خاک هاي سه منطقه اقليمي شرق استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۲۷ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: منشا و پراكنش كاني هاي رسي در خاک هاي سه منطقه اقليمي شرق استان گلستان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاني شناسي رس
مقاله رديف اقليمي
مقاله لس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خرمالي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش به منظور بررسي خصوصيات خاک ها و کاني شناسي رس حوزه هاي آب خيز نرم آب، آق سو و شوردره واقع در شرق استان گلستان که به لحاظ ايجاد سيلاب و نيز خطرات فرسايشي زياد از حوزه هاي آب خيز مهم مي باشند انتخاب گرديدند. مواد مادري غالب خاک در هر سه منطقه رسوبات لسي مي باشد. مناطق ياد شده از لحاظ اقليم و پوشش گياهي تفاوت هاي زيادي دارند. از منطقه شوردره به طرف آق سو و در نهايت نرم آب ريزش هاي جوي افزايش، دما و تبخير و تعرق کاهش و پوشش گياهي از مرتعي ضعيف به جنگل انبوه تغيير مي کند. کليه پارامترهاي خاک تفاوت هاي معني داري در سه منطقه نشان مي دهند. کربن آلي، رس، سيلت ريز و درصد اشباع رطوبتي، نيتروژن کل و فسفر خاک با مساعدتر شدن شرايط خاک سازي در منطقه نرم آب زياد مي شود pH، هدايت الکتريکي، درصد شن، آهک و پتاسيم خاک ها نيز به طور معني داري با افزايش ضريب P/ET (نسبت نزولات سالانه به تبخير و تعرق پتانسيل گياه) در منطقه نرم آب کاهش مي يابند. کاني شناسي رس نشان داد ايليت و کلريت و مقداري کائولينيت کاني هاي غالب مواد مادري را در اين مناطق تشکيل مي دهد. با افزايش بارندگي (P/ET) و تغيير ساير عوامل فيزيکوشيميايي از مقدار ايليت و کلريت کاسته و کاني هاي اسمکتيت، ورمي کوليت و مخلوط ايليت-ورمي کوليت افزايش چشم گيري مي يابند. بيشترين مقدار اسمکتيت در منطقه آق سو ديده مي شود که به نظر مي رسد با افزايش آب شويي و خروج پتاسيم از لايه هاي ايليت اين کاني به اسمکتيت تغيير يافته است. ورمي کوليت نيز در هر دو منطقه آق سو و نرم آب ديده مي شود ولي در منطقه نرم آب به دليل pH پايين تر و يا قلياييت کمتر خاک پايدارتر است.