سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

داوود کریمی دستجردی – استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
تورج کریمی – دانشجوی دکترای مدیریت تولید دانشگاه تهران

چکیده:

ایجاد بهبود در هر سازمانی نیازمند انداز ه گیری عملکرد سازمان و برنامه ریزی و هدفگذاری جهت بهبود عملکرد می باشد . لذا ضرورت ارزیابی عملکرد سازمان بر کسی پوشیده نیست . اما با وجود پیشرفتهای قابل توجه ای که در سالهای اخیر در طراحی چارچوبها و سیستمهای ارزیابی عملکرد رخ داده است ، بسیاری از سازمانها ه مچنان بر معیارهای سنتی متکی هستند . یکی از دلایل بروز این مشکل آنست که مدلهای جدید و پیشرفته در این زمینه تنها مباحث مفهومی وبنیادی را بیان می کنند و به ندرت عملیاتی شده اند . لذا چگونگی بکارگیری این چارچوبهای عملیاتی در یک سازمان خاص ، به منظور ایجاد یک سی ستم ارزیابی عملکرد منحصر به فرد و بنا به نیازهای آن سازمان موضوعی است که کار بیشتری را می طلبد .
از طرفی یکی از نیازهای تکنیک » تحلیل پوششی داده ها « تعیین ورودی ها و خروجی های مدل می باشد و انتخاب ساختارمند شاخص ها، اعتبار نتایج حاصل از تکنیک را افزایش می ده د . لذا در این مقاله چارچوب نسبتا جدید » منشور عملکرد « بدلیل نقاط قوت و ویژگیهای آن جهت انتخاب شاخص های عملکرد مورد استفاده قرار گرفته است و سعی گردیده تا یک الگوی مناسب و عملیاتی برای ارزیابی عملکرد مناطق عملیات انتقال گاز ارائه گردد .
اگرچه تاکید این مقاله بر انتخاب شاخص های ارزیابی عملکرد مناطق عملیات انتقال گاز از طریق چارچوب منشور عملکرد می باشد اما مدل ریاضیاتی » شبه تحلیل پوششی داده های چند بخشی « نیز که در این ارزیابی مورد استفاده قرار گرفته است ، بطور مختصر معرفی خواهد شد .