سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
حسین کریمی – مدرس و محقق در دانشگاه پیام نور واحد مرکزی گرمی

چکیده:
ایجاد منطقه ی آزاد ابزار مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی ایجاد صنایع و انتقال فناوری و همچنین افزایش صادرات می باشد. این مقاله درصدد بیان توجیه اقتصادی ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی به عنوان مکانیزم تجارت نوین در استان اردبیل است. از لحاظ روش شناختی تحقیقی توصیفی است که مباحث تئوریک آن با روش اسنادی و کتابخانه ای و یافته های آن با روش مشاهده (مشاهده مستقیم و مصاحبه) مصاحبه باز یا آزاد (با افراد مطلع و کارشناسان مسائل اقتصادی) گردآوری شده است . نتایج بدست آمده در این مقاله بیانگر این است که استان اردبیل با توجه به پتانسیل ها و مزیت های نسبی خود، می تواند به عنوان یکی از گزینه های مناسب ایجاد مناطقه آزاد تجاری ، نقش قابل ملاحظه و موثری را به منظور حضور موفقیت آمیز کشور در عرصه تجارت جهانی و کمک به توسعه کشور ایفا نماید.