مقاله منطقه بندي و برآورد دبي سيلابي در حوضه هاي آبخيز فاقد آمار جنوب شرق ايران با ترکيب روش شاخص سيلاب و رگرسيون چند متغيره (استان هاي کرمان، يزد، سيستان و بلوچستان و هرمزگان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۵۹۳ تا ۶۰۹ منتشر شده است.
نام: منطقه بندي و برآورد دبي سيلابي در حوضه هاي آبخيز فاقد آمار جنوب شرق ايران با ترکيب روش شاخص سيلاب و رگرسيون چند متغيره (استان هاي کرمان، يزد، سيستان و بلوچستان و هرمزگان)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل منطقه اي سيلاب
مقاله حوضه هاي فاقد آمار
مقاله شاخص سيلاب
مقاله تحليل خوشه اي
مقاله رگرسيون چند متغيره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدمتي حامد
جناب آقای / سرکار خانم: منشوري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري زاده مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: صدقي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنوب شرق ايران كه شامل استان هاي سيستان و بلوچستان، كرمان، يزد و هرمزگان است در خود، بيابان وسيع لوت را جاي داده و از گرمترين و خشكترين نواحي كشور مي باشد. تعداد كم و عدم يكنواختي در پراكندگي ايستگاه هاي هيدرومتري از شاخصه هاي اين منطقه بوده و مساله ديگر، وجود داده هاي كوتاه مدت در اين منطقه و در نتيجه وجود حوضه هاي آبخيز فاقد آمار است. با بازسازي و تطويل آمار در اين منطقه، حداكثر امكان داشتن تعداد ۴۳ ايستگاه هيدرومتري با داده هاي ۲۰ ساله و تعداد ۱۰ ايستگاه با داده هاي دوره ۳۰ ساله فراهم شده است. از طرفي در هيدرولوژي براي برازش توزيع هاي آماري بر بارش و رواناب، حداقل به داشتن يك دوره ۳۰ ساله و بيشتر داده اشاره شده است، لذا به منظور بررسي و تحليل روش هاي مختلف برآورد سيلاب در حوضه هاي فاقد آمار و ارايه روابط مناسب در زير حوضه هاي آبخيز جنوب شرق ايران، نخست داده ها و اطلاعات هواشناسي، آبشناسي و ويژگيهاي اکولوژيکي جمع آوري و مورفومتري زيرحوضه ها اندازه گيري گرديد. آزمون همگني بر روي داده ها صورت گرفته و نسبت به تکميل آنها در دوره ۲۰ سال اقدام شد. به کمک روشهايي نظير شاخص سيلاب، تحليل خوشه اي و رگرسيون چند متغيره، با استفاده از ويژگيهاي فيزيوگرافي و گشتاورهاي متعارف و خطي، گروه زير حوضه هاي همگن تعيين شد. توزيع هاي احتمالاتي مرسوم آزمون شده و در نهايت توزيع احتمالاتي غالب منطقه توزيع لوگ پيرسون تيپ ۳ تعيين گرديد و بر اساس آن دبي اوج با دوره بازگشت هاي مختلف برآورد و مدل هاي رياضي توليد شد. سپس مدلهاي بدست آمده با استفاده از سه زير حوضه ديگر که در پيدايش مدل هاي رياضي مشارکت نداشته، آزمون شدند. در نهايت مناسب ترين روابط رياضي براي برآورد دبي سيلابي در دوره بازگشتهاي مختلف در حوضه هاي آبخيز فاقد آمار در منطقه جنوب شرق ايران بدست آمد.