سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

افسانه بروجردنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ت
رامین نبی زاده – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه تهران
نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
مهران افخمی – مدیریت محیط زیست سازمان آب و برق استان خوزستان

چکیده:

روند صعودی رشد جمعیت و محدودیت منابع آبی قابل استفاده، لزوم توجه بیشتر به مدیریت تـأمین و عرضـه آب را ایجاد می نماید . لذا یکی از مشکلات بررسی کیفیت آب در آزمایشگاه، مؤثر بودن تعداد زیادی پارامتر در آن مـی باشـد که هزینه بر و وقت گیر است . علاوه بر این پس از حصول نتایج نمی توان کیفیت آب را بـا اسـتفاده از داده هـای خـام و میانگین گیری بدست آورد . بنابراین شاخص کیفیت آب راه حلی برای ارزیابی کیفی آب، با بکـارگیری داده هـای خـام و همچنین روشی مؤثر و ساده جهت پهنه بندی آلودگی رودخانه و مقایسه کیفی رودخانه های مختلف می باشد .
انواع شاخص های کیفی با توجه به تعداد پارامترها، نوع پارامترها، مقیاس و طیف تغییرات از یکدیگر تفکیک می شـوند و نحوه رسیدن به فاکتورهای وزنی و توابع تبدیل زیر شاخص ها و همچنین ساختار ریاضی در هر روش متفاوت اسـت . در هر روش نتایج حاصل از اندازه گیری پارامترهای کیفی آب پایه و اساس کار شاخص کیفیت آب را تشکیل می دهـد کـه بسته به نوع شاخص و اهداف آن، پارامترهای دخیل در شاخص ها متفاوت هستند و با توجه به آنکه هدف اصلی انتخاب شاخص برتر، طبقه بندی کیفی آب رودخانه ها و مقایسه کیفیت آب رودخانه های مختلف با یکدیگر می باشـد لـذا معیـار اصلی در انتخاب شاخص، قابل کاربرد بودن آن در هر شرایط و منطقه ای است .