سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکبر رهیده – دانشکده برق و الکترونیک – دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران
محسن گیتی زاده – شرکت برق منطقه ای فارس، شیراز، ایران
عباس رهیده – دانشکده برق و الکترونیک – دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران

چکیده:

در این مقاله با استفاده از منطق فازی روش جدیدی برای کنترل ولتاژ / توان راکتیو و بطور همزمان کاهش تلفات در سیستم های قدرت ارائه شده است . صورت مسئله فراهم نمودن راه حلی است که همزمان بهبود ام نیت ولتاژ و کاهش تلفات را برای سیستم های قدرت واقعی، با هر تعداد شین امکان پذیر سازد . در این ایده سطح تغییرات ولتاژ شین ها و همچنین قابلیت کنترلی ادوات کنترل از قبیل خازنها و راکتورهای موازی و ترانسفورماتورهای تپ چنجردار را به مجموعه فازی تبدیل کرده که قابلیت کنترلی این ادوات با استفاده از ضرائب حساسیت محاسبه می شوند . در ابتدا یک سری راه حل عملی برای بهبود ولتاژ با استفاده از عملگر max-min مجموعه های فازی به کار گرفته می شود و سپس راه حلی برای کاهش تلفات مد نظر قرار خواهد گرفت که این هدف با استفاده از عملگر min انجام خواهد شد . سیستم سی شینه استانداردIEEE و شبکه برق فارس برای نشان دادن کار ایی این روشمورد استفاده قرار می گیرند . نتایج بدست آمده بر روی شبکه
سی شینه IEEE و شبکه برق فارس بیانگر این است که روش فوق الذکر کارآمد، عملی و بسیار سریع می باشد