سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم شکفته – دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع رسانی

چکیده:

نظامهای بازیابی اطلاعات، نظام هایی هستند که قادر به ذخیره، بازیابی و نگهداری اطلاعات است. در بازیابی از این نظامها باید بین پرسش کاربر و مدارک ذخیره شده، انطباق صورت گیرد و ربط مساله بسیار مهمی در این نظام هاست. نظامهای سنتیبازیابی اطلاعات مبتنی بر منطق بولی هستند و قادر به بازیابی مدارک رتبه بندی شده بر اساس میزان ربط آنها با پرسش کاربر نیستند. به منظور برطرف کردن این مشکل طراحی یک نظام بازیابی فازی پیشنهاد می شود. در این مقاله ضمن معرفی منطق فازی، پیشینه، مفاهیم و کاربردهای آن، نظام بازیابی اطلاعات فازی معرفی شده، با نظام بازیابی بولی مقایسه گردیده است. به سایرکاربردهای منطق فازی در کتابداری و اطلاع رسانی نیز اشاره شده است. در انتها برخی از پژوهش های صورت گرفته در مورد کاربرد منطق فازی، به ویژه در بازیابی اطلاعات معرفی شده است.