سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا پورقاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دا
حمیدرضا مرادی – استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، گروه م
مجید محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دا

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی خطر زمین لغزش در حوزه آبخیز هراز از طریق تهیه لایه های اطلاعاتی و عوامل موثر بر خطر وقوع زمین لغزش، با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و تئوری مجموعه فازی است. نقشه پراکنش زمین لغزش های اتفاق افتاده در منطقه با استفاده از عکس های هوایی و مطالعات صحرایی تهیه گردید. لایه های اطلاعاتی شیب، جهت شیب، طبقات ارتفاعی، لیتولوژی، کاربری اراضی، فاصله از شبکه آبراهه، فاصله از جاده، فاصله از آبراهه و بارش به عنوان عوامل موثر بر خطر وقوع زمین لغزش منطقه شناسایی و به منظور تحلیل خطر مورد استفاده قرار گرفت. فازی سازی هر یک از عوامل موثر با استفاده از نرم افزار IDRISI و پس از تعیین نوع و شکل تابع عضویت صورت پذیرفت. در این تحقیق از تابع عضویت J-شکل و اپراتور فازی گاما به منظور تهیه نقشه حساسیت به خطر زمین لغزش استفاده گردید. نقشه های مختلفی از مقادیر اپراتور فازی گاما (۳/۰، ۵/۰، ۷/۰، ۸/۰ و ۹/۰) برای منطقه مورد مطالعه تهیه شد. نتایج ارزیابی مدل ها نشان داد که اپراتور ۹/۰ در مدل فازی گاما، بهترین شکل نقشه حساسیت به خطر زمین لغزش را در حوزه آبخیز هراز ارائه داده است.